God dialog med Venstre om Danmarks cyberforsvar

Der var god dialog og vigtige emner på bordet, da IT-Branchen havde inviteret Venstre forbi til en snak om Danmarks fremtidige nationale cyberforsvar.

God dialog med Venstre om cybersikkerhedsstrategi

IT-Branchen og en håndfuld repræsentanter fra IT-Branchens it-sikkerhedsudvalg mødtes 11. maj på Christiansborg med forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt og it-ordfører Christoffer Melson fra Venstre til en rundbordssamtale om fremtidens beskyttelse af det digitale Danmark.

Baggrunden for mødet var IT-Branchens indspil til de politiske forhandlinger om udmøntning af National kompromis om dansk sikkerhedspolitik.

Et kompromis der bl.a. indebærer et øget budget på 3,5 mio. kr. årligt i 2022-2023 til styrkelse af Danmarks forsvar og beredskab samt en gradvis optrapning af forsvarsbudgettet til 2% af BNP inden udgangen af 2033.

Behov for markante og kloge investeringer i cybersikkerhed

IT-Branchen lagde på mødet ud med at redegøre for den underinvestering i cybersikkerhed, som risikerer at kompromittere Danmarks stærke, digitale fundament og infrastruktur.

En betragtning, der blev delt af Lars Christian Lilleholt og Christoffer Melson, og som forventes at blive en del af de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig med effekt fra 2024, der bl.a. vil betyde, at Danmarks årlige udgifter til forsvar og sikkerhed vil stige med 18 mia. kr. om året i fremtiden.

På mødet diskuterede man også, hvordan vi kunne gøre op med den klassiske ”kassetænkning” og den måde, vi traditionelt har bedrevet forsvars- og sikkerhedspolitik på.

De kommende investeringer i et styrket dansk cyberforsvar skal tilgodese og hæve cybersikkerheden hos især kritiske, offentlige it-systemer på tværs af alle statens ressortområder og i regioner og kommuner.

Der er altså behov for en øget forpligtelse og koordination mellem myndigheder på tværs af stat, regioner og kommuner – f.eks. hjulpet på vej via en centralisering af myndighedsansvaret for cybersikkerhed med inspiration fra udlandet.

Samtidig betonede IT-Branchens it-sikkerhedsudvalg vigtigheden af, at cyberforsvarsindsatsen ikke kun betragtes som et offentligt anliggende. Private aktører bør involveres i en form for offentlig-privat partnerskab, så man bliver bedre til at videndele om cybertrusler og -hændelser.

Viden skal stilles til rådighed for både offentlige myndigheder og danske virksomheder, så de i højere grad kan agere proaktivt frem for reaktivt ift. aktuelle trusler fra cyberkriminelle og ondsindede stater.

Endelig var der enighed om, at det er en kæmpe hæmsko for Danmarks digitale udvikling og cybersikkerhed, at vi mangler it-kompetencer og cybersikkerhedsspecialister.

Et element der desværre glimrer i sit fravær i regeringens nye nationale digitaliseringsstrategi, der blev lanceret tidligere på måneden.

Vigtige politiske forhandlinger om fremtidens cyberbeskyttelse

Cyberangreb og cyberkrig er den største krigstrussel mod Danmark. En trussel der kan få store økonomiske- og samfundsmæssige konsekvenser, hvis vi ikke er beredt på den.

Det er netop nu, at man støber fundamentet for fremtidens forsvars- og cyberforsvarsindsats, og derfor er IT-Branchen meget aktiv på området i disse måneder.

Der blev i slutningen af 2021 lanceret en ny, national strategi for cyber- og informationssikkerhed, og snart forventes en evaluering af Center for Cybersikkerheds opgavevaretagelse ift. den private sektor offentliggjort.

Samtidig skal der forhandles politisk om den konkrete udmøntning af regeringens digitaliseringsstrategi, der blev lanceret i maj.

Herudover skal det klarlægges, hvad en eventuel afskaffelse af det danske forsvarsforbehold vil få af betydning for Danmarks cyberforsvarsindsats, og inden for en nær fremtid forventes konturerne tegnet og forhandlingerne påbegyndt om det kommende forsvarsforlig.

I IT-Branchen ser vi derfor frem til en fortsat dialog med relevante interessenter, Venstre og andre involverede aftale- og forligspartier, så vi kan få lavet nogle gode og kloge investeringer i styrkelsen af Danmarks cyberforsvar.

Hvis du vil vide mere

Er du interesseret i at høre mere om arbejdet, som udvalget for it-sikkerhed foretager sig, eller ønsker du aktivt at deltage i udvalgets arbejde, så ret henvendelse til IT-Branchens chefkonsulent, Troels Johansen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *