Endelig er der lys forude for sundhedsvæsenet

Vi har råbt og råbt om de digitale potentialer i sundhedsvæsnet i mange år, og nu har Sundhedsstrukturkommissionen lyttet.

Regeringen nedsatte i marts 2023 Sundhedsstrukturkommissionen for at skitsere den fremtidige organisering af det danske sundhedsvæsen. I IT-Branchen har vi ventet spændt på anbefalingerne, som tirsdag endelig blev lanceret. Og i IT-Branchen er der begejstring at spore:

”Vi har råbt og råbt om de digitale potentialer i sundhedsvæsnet i mange år, og nu har Sundhedsstrukturkommissionen lyttet,” udtaler Freddy Lykke, direktør for Sirenia og forperson for IT-Branchens Policy Board for Digital Sundhed. Han udbyder:

”Vi er overordnet rigtig glade for kommissionens anbefalinger på det digitale område. De læner sig op ad de forslag, vi i IT-Branchen har spillet ind til kommissionen. Og gennemføres anbefalingerne vil vi helt sikkert se øget prioritering af den digitale indsats i sundhedsvæsenet. En prioritering, der vil gavne den enkelte dansker både på kort og lang sigt”.

Kommissionens anbefalinger nævner eksempelvis både implementering af teknologi nationalt, forpligtende samarbejde om digitalisering, digital sammenhæng og en national dataplatform. Alle budskaber, som IT-Branchen tidligere har understreget vigtigheden af.

Et historisk presset sundhedsvæsen

Hvis vi skal have et velfungerende velfærdssamfund, er der brug for forandringer. For Danmark står over for en kæmpe demografisk udfordring. Antallet af ældre vil være fordoblet i 2040, og antallet af borgere med kroniske sygdomme vil være fordoblet allerede i 2030. Det spår Danmarks Statistik. Allerede i dag mangler der 5000 medarbejdere over hele sundhedssektoren, og rekrutteringsudfordringerne ser altså kun ud til at blive sværere.

IT-Branchens analyser har tidligere vist, at it er en stor del af løsningen på disse alvorlige udfordringer. Eksempelvis kan man med digitale greb hurtigt frigive tid, der svarer til mindst 10.000 fuldtids administrative – og velfærdsmedarbejdere.

Derfor er vi i IT-Branchen også meget tilfredse med kommissionens anbefalinger, der peger på et stort uforløst digitalt potentiale i sundhedsvæsnet:

”Vi er især begejstrede for kommissionens helt klare budskab om, at bedre brug af data og digitalisering er en forudsætning for at skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen” fortæller Freddy Lykke.

Det råder kommissionen til digitalt

Gentagne gange i den over 400 sider lange rapport nævner Sundhedsstrukturkommissionen digitale løsninger som afgørende. Kommissionen skriver blandt andet at:

Der er potentiale i at anvende nye teknologier til at optimere og helt eller delvist automatisere arbejdsgange, både i den sundhedsfaglige indsats og i den øvrige drift i sundhedsvæsenet. Samtidig kan digitale løsninger og data understøtte medarbejderne i deres opgavevaretagelse, fx datadrevet beslutningsstøtte til bedre og hurtigere visitation og diagnostik.” (Sundhedsstrukturkommissionens rapport, Side 212).

Alt sammen pointer, som vi understøtter. IT-Branchen konstaterer også, at kommissionen lægger en klar linje som peger på mere centralisering og forpligtelse, når det kommer til digital udvikling.

Kommissionen foreslår blandt andet:

  • én styrende og forpligtende strategi for digitalisering og data, som dækker hele sundhedsvæsenet,
  • en national planlægningskompetence for digitalisering og data i sundhedsvæsenet der kan fastsættes, hvilke digitale løsninger der udvikles og udbredes nationalt, og lokalt
  • en fælles, national service- og leveranceorganisation (Digital Sundhed Danmark) med ansvar for fælles digitale løsninger samt drift af større it-fagsystemer

IT-Branchen er enige i kommissionens vurdering af, at der er brug for mere central styring og handlekraft. Freddy Lykke uddyber:

”Hvis vi skal komme i mål med udbredelse af digitale løsninger, så må vi have en organisation, der står til ansvar. Der går alt for lang tid i dag fra digitale løsninger viser deres værdi, til de bliver udbredt nationalt.”

Kommissionen skriver også, at den potentielle nye fælles, nationale service- og leveranceorganisation, Digital Sundhed Danmark, kan understøtte hurtigere udbredelse og optag af gode løsninger med påvist effekt i sundhedsvæsenet (Sundhedsstrukturkommissionens rapport, Side 223). Det er helt i tråd med IT-Branchens gentagne anbefalinger om at komme udover stepperne og bruge de løsninger, som vi allerede ved virker.

Vi skal passe på innovationen

Men det er også afgørende for IT-Branchen, at en mere centralt styret indsats på det digitale ikke går ud over den altafgørende digitale innovation, som i dag blandt andet er meget lokalt forankret.

”En mere centralt styret og finansieret indsats vil være en mulig vej til at sikre øget prioritering af, og flere midler øremærket til, digital innovation, men der er også en risiko for, at det kommer til at forstyrre eller ødelægge nogle af de lokalt drevne innovationsmiljøer,” fortæller Freddy Lykke og uddyber:

”Kommissionen mangler i det hele taget nogle betragtninger om, hvordan den foreslåede centralisering af den digitale styring af sundhedsvæsenet vil påvirke markedet for levering af it-ydelser og ikke mindst den lokale digitale innovation”.

I IT-Branchen anbefaler vi derfor, at disse parametre indgår som væsentlige overvejelser i udformning af den endelige model.

”Sundhedsstrukturkommissionen har talt, nu skal vi debattere anbefalingerne og regeringen skal træffe den endelige beslutning,” afslutter Freddy Lykke. Anbefalingerne skal behandles i Folketinget i 2024/25 før en endelig ny fremtidig organisering af sundhedsvæsnet vedtages.

Det har IT-Branchen anbefalet kommissionen

Kommissionen har ønsket at åbne op for en bred debat om sundhedsvæsenets fremtid. IT-Branchen og vores Policy Board for Digital Sundhed har tidligere givet seks anbefalinger i vores indspil Fremtidens Sundhedsvæsen.

Ved at gøre flere sundhedstilbud digitale, mener IT-Branchen, at vi kan give flere danskere mulighed for på lige fod at tilgå sundhedssektoren. Derfor har vi blandt andet tidligere anbefalet, at der bør oprettes en virtuel 6. region og 99. kommune i Danmark. Vil du vide mere om IT-Branchens arbejde for at forbedre sundhedsvæsenet gennem digitalisering og vores Policy Board for Digital Sundhed? Kontakt Chefkonsulent, Martin Jensen Buch:

    Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *