Økonomiske udsigter for it-branchen, Danmark og globalt

Opdateres 2. gange årligt
Senest opdateret sept. 2023

Økonomiske udsigter for it-branchen

Udsigter for it-branchen

It-branchen har fået en god start på 2023, med en stigning i omsætningen på 3,3% i forhold til samme periode året før. Men der er også tegn på, at it-virksomhederne tilpasser sig de mange usikkerheder omkring den globale økonomi, den høje inflation, stigende renter, faldende aktiekurser og usikkerhederne omkring krigen i Ukraine.

Vi har set, at antallet af stillingsannoncer efter it-medarbejdere er faldet – også mere end på arbejdsmarkedet generelt, hvilket indikerer en tilpasning på omkostningssiden, hvor fx ansættelser gentænkes. Selvom virksomhedernes meldinger om at manglen på arbejdskraft er aftaget, så er er det vores vurdering at presset på it-arbejdsmarkedet fortsat er aktuelt.

Kort om dansk økonomi

Dansk økonomi

Farten er aftaget noget i dansk økonomi og der er nu udsigt til en periode med mere moderat vækst end den vækst som vi har oplevet det seneste årstid – som har betydelig trods høje renter, høje priser og krigen i Ukraine.

Inflationen er aftaget fra et historisk højt niveau på mere end 10 pct. i efteråret 2022 til i juli 2023 at være på 3,5 pct. sammenlignet med priserne samme tidspunkt sidste år. Arbejdsmarkedet er fortsat meget stærkt og lønmodtagerbeskæftigelsen er rekordhøj.

Men væksttempoet er nu sat ned i dansk økonomi. I indeværende og næste år vil økonomien være påvirket af høj inflation og renter samt stilstand og tilbagegang blandt vores samhandelspartnere.

Kort om global økonomi

Global økonomi

Forventningen er, at vi vil se svagere vækst i den internationale økonomi i 2023 og 2024 end i tiden umiddelbart efter Corona. Årsagerne findes i bl.a. de højere renter, en kerneinflation der fortsat er for høj og tilbagetrækning af finanspolitisk stimulus.

Mange af vores nabolande oplever lige nu stilstand eller ligefrem tilbagegang, og kinesiske økonomi har efter det umiddelbare løft i foråret udvist en række svaghedstegn hen over sommeren. Kinesisk økonomi forventes dog ikke at bremse op i samme omfang som væksten i Euro-området og i USA.

Explainers
Bruttonationalprodukt (BNP):
BNP kan bruges til at skabe overblik over landenes økonomiske velstand. Når BNP stiger mere end normalt, kaldes det for en højkonjunktur, og når det stiger mindre end normalt, er der tale om en lavkonjunktur.

Når man ser på udviklingen i BNP over tid, ser man typisk på realvæksten, dvs. man renser prisstigninger ud, så man kun medtager ændringer i antal solgte varer og tjenester.

Hvad er en recession?
En recession er en periode med økonomisk tilbagegang, men der findes ingen entydig definition af begrebet. En simpel definition er, at et land er i recession, hvis landets BNP er faldet mindst to kvartaler i træk. Det kaldes en teknisk recession.

Recessioner er en naturlig del af en konjunkturcyklus – dvs. svingningerne i den økonomiske aktivitet over tid. Der kan ikke peges på en enkelt faktor, som udløser en recession, da enhver recession på sin måde er unik.

Inflation:
Inflation er et mål for, hvor meget forbrugerpriserne er steget. Inflationen måles som den årlige procentvise ændring i priserne på forbrugsgoder. Der er tale om inflation, når der er en generel stigning i priserne, ikke kun på en enkelt vare eller tjeneste. Det betyder, at man kan købe mindre for de samme penge i dag, end man kunne i går. Købekraften udhules, idet inflation gør pengene mindre værd over tid.

Renteforhøjelser til bekæmpelse af inflation:
Danmark fører en fastkurspolitik, hvor Nationalbanken sikrer en stabil kronekurs overfor Euroen, for at sikre en lav og stabil prisudvikling. Når priserne i dansk økonomi stiger for hurtigt – dvs. når inflationen er for høj – bidrager stigende renter til at få sænke inflationen. Euroområdets inflationsmål er 2 pct. på mellemlangt sigt.