It-branchen bidrager med mia. til samfundet

Med en årlig produktionsværdi på 240 mia. kr. og en samlet bruttoværditilvækst på 120 mia. kr., bidrager it-branchen væsentligt til udviklingen i det danske samfund.

It-branchen bidrager med mia. til samfundet

Med et årligt bidrag til bruttoværditilvæksten på 120 mia. kr. står it-branchens aktiviteter for 8% af den samlede danske økonomi. Det viser nye beregninger fra Dansk Erhverv.

”Tallene viser, at it og brugen af ny teknologi er noget, der skaber en enorm samfundsværdi. Det påvirker både produktiviteten og de fremtidige investeringer positivt i såvel det offentlige som det private,” udtaler Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

It er nøglen til dansk produktivitet

Faktisk viser en analyse fra Dansk Erhverv, at it er hovednøglen til øget dansk produktivitet.

Som den eneste faktor, har it-kapital de seneste 45 år uden undtagelse bidraget positivt til produktivitetsudviklingen i Danmark, og der er samtidig en klar sammenhæng mellem vækstbidraget fra anvendelsen af informationsteknologi og produktivitetsstigningstakten i forskellige erhverv.

”Det er svært at underkende teknologiens betydning for udviklingen. Som maskinerne og automatiseringen var med til at flytte samfundet op på et helt nyt niveau under den industrielle revolution, vil it, AI og 5G også bevæge vores nuværende samfund ind i en ny digital tidsalder,” siger Birgitte Hass.

Et vigtigt bidrag til samfundet

It-branchen består i dag af 4.327 it-virksomheder i Danmark, og samlet set er branchen med til at beskæftige 184.800 mennesker i Danmark – enten direkte i branchen, som it-medarbejdere i andre industrier eller som indirekte tilknyttede til branchen.

I alt bidrager it-branchen årligt med 34,3 mia. kr. til de offentlige finanser i form af skattebetalinger. Heraf kommer 31,1 mia. kr. fra personskatter og 3,1 mia. kr. fra selskabsskat.

Hvad er forskellen mellem produktionsværdi og bruttoværditilvækst (BVT)?
Når man siger, at it-branchen samlet har en årlig produktionsværdi på 240 mia. kr. og en årlig bruttoværditilvækst (BVT) på 120 mia. kr., kan det være svært at huske, hvad de to ting lige betyder.

Lad os derfor tage udgangspunkt i en dansk cykelfabrik. Produktionen af cykler foregår ved, at man køber diverse halvfabrikata (stel, pedaler, kæde, hjul osv.) hos en underleverandør, hvorefter man samler de forskellige cykeldele på cykelfabrikken.

Udgifterne til halvfabrikata (rå- og hjælpestoffer, som det hedder i fagsproget) er 800 kr., mens lønudgifter til den arbejdskraft, der samler cyklen, er på 600 kr. Derudover skal der beregnes et beløb til overskud på i alt 400 kr. Til sidst skal der tages højde for evt. moms og produktskatter. Vi sætter et beløb af på 200 kr. til dette. Således får cyklen en samlet værdi på i alt 2.000 kr.

De 2.000 kr., som det koster cykelfabrikken at producere cyklen, vil vi nu kalde for cyklens produktionsværdi. Den indeholder altså alle de omkostninger, der er forbundet med produktionen af cyklen, inklusive overskud til ejeren.

Værditilvæksten fremkommer ved at tage produktionsværdien og trække omkostningerne for halvfabrikata fra. Dermed får man et præcist mål for, hvor meget cykelfabrikken bidrager til værdien af landets produktion, når den producerer en cykel.

Cykelfabrikkens egen produktion er på 1.200 kr., fordi man trækker de 800 kr. til halvfabrikata (stel, pedaler, kæde, hjul osv.) fra cyklens samlede værdi. De 1.200 kr. udtrykker på denne måde den værdi, som man gennem bearbejdningen har tilført cykeldelene, og man vil derfor kalde de 1.200 kr. for fabrikkens værditilvækst.


Vender man tilbage til it-branchen, så producerer vi altså varer og it-løsninger til en værdi på 240 mia. kr. om året. Trækker man vores indkøb til halvfabrikata fra, så bidrager vi til en samfundsmæssig værditilvækst på 120 mia. kr. om året, hvilket svarer til 8% af den danske økonomi.