Økonomiske udsigter for it-branchen, Danmark og globalt

Opdateres to gange årligt. Senest opdateret jan. 2024

Med skiftende eksporttendenser og en stabil beskæftigelse, står branchen og det øvrige erhvervsliv over for både udfordringer og muligheder i 2024.

Vi ser fortsat tegn på, at it-virksomhederne tilpasser sig de mange usikkerheder omkring den globale økonomi, den høje inflation, stigende renter, faldende aktiekurser og de geopolitiske usikkerheder.

  • I 3. kvartal 2023 omsatte it-branchen for 72 mia. kr., hvilket er 2,2% lavere end omsætningen i samme periode sidste år. 
  • I 3. kvartal 2023, eksporterede it-branchen for 24,8 mia. kr., hvilket indikerer et betydeligt fald på 8,1% i forhold til samme periode sidste år.
  • I de første tre kvartaler af 2023 har it-branchen samlet eksporteret for 78 mia. kr., hvilket er 3,4% højere end den tilsvarende periode i 2022. Ligesom med den samlede omsætning for branchen er det altså kun sket et fald i eksporten i forhold til samme kvartal året før.
  • Den samlede eksport i de første tre kvartaler svarer til 72% af den samlede eksport i 2022, som var på 108,5 mia. kr. Eksporten i it-branchen udgør i 3. kvartal 2023 lige godt 35% af den samlede omsætning.
  • Beskæftigelsen er stabil på et rekordhøjt niveau. I 2. kvartal 2023 var der 107.331 fuldtidsbeskæftigede i it-branchen.

Dermed har beskæftigelsen holdt sig på et stabilt og rekordhøjt niveau de seneste 3 kvartaler. Det seneste år er beskæftigelsen steget med ca. 2.000 fuldtidspersoner, hvilket er en betydelig mere afdæmpet stigning end i foregående år.

  • Vi har set, at antallet af stillingsannoncer efter it-medarbejdere er faldet – også mere end på arbejdsmarkedet generelt, hvilket indikerer en tilpasning på omkostningssiden, hvor fx ansættelser gentænkes.

Selvom virksomhedernes meldinger om, at manglen på arbejdskraft er aftaget, så er er det vores vurdering, at presset på it-arbejdsmarkedet fortsat er aktuelt.

Kort om dansk økonomi

Farten er aftaget i dansk økonomi, og der er nu udsigt til en periode med mere moderat vækst. I 2. og 3. kvartal var BNP-væksten aftagende i danske økonomi.

  • Inflationen er aftaget fra et historisk højt niveau på mere end 10 pct. i efteråret 2022 til i november 2023 at være på 0,6 pct. sammenlignet med priserne samme tidspunkt sidste år.

Væksttempoet er nu sat ned i dansk økonomi. I indeværende og næste år vil økonomien være påvirket af høj inflation og renter samt stilstand og tilbagegang blandt vores samhandelspartnere.

Den danske beskæftigelse er rekordhøj

  • Arbejdsmarkedet er fortsat meget stærkt og lønmodtagerbeskæftigelsen er rekordhøj. Beskæftigelsen har rundet 3 mio.

Kort om global økonomi

Forventningen er, at vi vil se svagere vækst i den internationale økonomi i 2023 og 2024 end i tiden umiddelbart efter coronapandemien. Årsagerne findes i bl.a. de højere renter, en kerneinflation, der fortsat er for høj og tilbagetrækning af finanspolitisk stimulus.

  • Den aktuelle inflation i eurozonen på 3,6 pct. overskrider det europæiske inflationsmål på 2%. Til sammenligning ligger den amerikanske inflation på 2,1 pct.

Mange af vores nabolande oplever lige nu stilstand eller tilbagegang i økonomien

  • Retter vi blikket mod den kinesiske økonomi, og efter det umiddelbare løft økonomien fik i foråret, har den udvist en række svaghedstegn hen over sommeren. Alligevel forventes den kinesiske økonomi dog ikke at bremse op i samme omfang som væksten i Euro-området og i USA.

Hvad er bruttonationalprodukt (BNP)?
BNP kan bruges til at skabe overblik over landenes økonomiske velstand. Når BNP stiger mere end normalt, kaldes det for en højkonjunktur, og når det stiger mindre end normalt, er der tale om en lavkonjunktur.

Når man ser på udviklingen i BNP over tid, ser man typisk på realvæksten, dvs. man renser prisstigninger ud, så man kun medtager ændringer i antal solgte varer og tjenester.

Hvad er en recession?
En recession er en periode med økonomisk tilbagegang, men der findes ingen entydig definition af begrebet. En simpel definition er, at et land er i recession, hvis landets BNP er faldet mindst to kvartaler i træk. Det kaldes en teknisk recession.

Recessioner er en naturlig del af en konjunkturcyklus – dvs. svingningerne i den økonomiske aktivitet over tid. Der kan ikke peges på en enkelt faktor, som udløser en recession, da enhver recession på sin måde er unik.

Hvad er inflation?
Inflation er et mål for, hvor meget forbrugerpriserne er steget. Inflationen måles som den årlige procentvise ændring i priserne på forbrugsgoder. Der er tale om inflation, når der er en generel stigning i priserne, ikke kun på en enkelt vare eller tjeneste. Det betyder, at man kan købe mindre for de samme penge i dag, end man kunne i går. Købekraften udhules, idet inflation gør pengene mindre værd over tid.

Renteforhøjelser til bekæmpelse af inflation:
Danmark fører en fastkurspolitik, hvor Nationalbanken sikrer en stabil kronekurs overfor Euroen, for at sikre en lav og stabil prisudvikling. Når priserne i dansk økonomi stiger for hurtigt – dvs. når inflationen er for høj – bidrager stigende renter til at sænke inflationen. Euroområdets inflationsmål er 2 pct. på mellemlangt sigt.