Verdensmålene og it-branchen

I 2015 vedtog FNs generalforsamling 17 verdensmål og 169 delmål for global udvikling, som skal opfyldes af alle lande i verden frem mod 2030.

En fælles global, ambitiøs og nødvendig målsætning for verden, som vi også må erkende, ikke kan nås, med mindre man gør brug teknologien i alle dens afspejlinger.

Netop derfor er it-branchen, og også din virksomhed, en helt afgørende spiller, når verdensmålene skal nås. For det kan ganske enkelt ikke ske uden bidrag fra vores branche.

Verdensmålene og it-branchen

It-branchen dækker over mange og forskellige fagområder, kompetencer og forretningstyper.

Hvilke verdensmål der passer bedst til de enkelte virksomhed kan derfor variere ganske meget.

Vi har dog i nedenstående forsøgt at komme med et bud på, hvordan de forskellige verdensmål kan være relevante for it-branchen og dermed din virksomhed.

1. Afskaf fattigdom
Selvom antallet af mennesker der lever i ekstrem fattigdom, er halveret fra 1990 til 2015, lever godt 800 millioner mennesker stadig under fattigdomsgrænsen på 1,90 dollars om dagen.
It-branchens bidrag: Udvikling af digitale løsninger kan afhjælpe den korruption som ofte foregår i udviklingslandene, og derved være med til at løfte flere ud af fattigdom.

2. Stop sult
Den økonomiske vækst der de seneste år har præget verdensøkonomien, har resulteret i, at der gennem de seneste to årtier er sket et fald i andelen af mennesker i verden der er underenærede. Men selvom udviklingen går i den positive retning, var der i 2014 stadig 795 millioner mennesker som var kronisk underenærede.
It-branchens bidrag: Vi kan via teknologi udvikle løsninger, som kan være med til mere effektivt at udnytte overskudsressourcer og estimere, hvor i landet der er mest brug for dem.

3. Sundhed og trivsel
Selvom børnedødeligheden verden over er halveret siden 1990, dør der hvert år stadig mere end 6 millioner børn, før de fylder fem år. Ydermere sætter sygdomme som HIV/AIDS, malaria og tuberkulose også dagligt folks liv i fare.
It-branchens bidrag: Med digitale løsninger kan vi fremme forskning og udvikling, og udvikle sundhedsløsninger til diagnosticering og forebyggelse, som i sidste ende kan være med at redde flere mennesker og forbedre verdens generelle sundhed og levestandard.

4. Kvalitets-uddannelse
Lige uddannelse for alle er en af kernestenene i at sikre vores verdens fremtid og bæredygtige udvikling. Det er vigtigt at skabe lige uddannelse for alle, da det kan hjælpe mange mennesker til at skabe et bedre liv for dem selv og deres familie.
It-branchens bidrag: Teknologi og it kan være med til give flere mennesker adgang til uddannelse og på samme tid også løfte kvaliteten deraf.

5. Ligestilling mellem kønnene
Styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder, samt større ligestilling, er en vigtig agenda for at sikre den bæredygtige udvikling af vores samfund.
It-branchens bidrag: I store dele af verden ser vi i disse år et stigende antal kvinder i bestyrelser og lederroller, men der er stadig massere arbejde der kan gøres, for at sikre ligestillingen mellem kønnene.

6. Rent vand og sanitet
Selvom 2,1 milliarder mennesker har fået forbedret adgang til vand siden 1990, påvirker vandmangel stadig mere end 40% af verdens befolkning. Bl.a. grundet de stigende globale temperaturer som kommer af de sidste mange års klimaændringer.
It-branchens bidrag: Vi kan som branche arbejde imod universel adgang til rent vand, ved at udvikle digitale løsninger, som kan være med til at optimere infrastrukturen i og omkring vand og sanitet.

7. Bæredygtig energi
Et stigende antal mennesker verden over har i dag adgang til elektricitet, og det betyder, at både efterspørgslen og forbruget er steget. Det stigende forbrug af elektricitet, betyder også, at vi skal sætte fokus på at udvikle nye og mere vedvarende løsninger, for at sikre verdens fremtidige bæredygtighed.
It-branchens bidrag: Teknologi er en af kernestenene til at vi kan udvikle nye og mere vedvarende former for energi, som er mere bæredygtige for den verden vi lever i.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
I rigtig mange udviklingslande vokser middelklasserne enormt hurtigt disse år, da et stigende antal mennesker er i arbejde.
It-branchens bidrag: For at sikre den fremtidige og fortsatte vækst af både folk i arbejde, men også verdensøkonomien generelt, er det vigtigt at sætte fokus på at højne produktiviteten gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation.

9. Industri, innovation og infrastruktur
Mere end 4 milliarder mennesker verden over, har stadig ikke adgang til internet. Selvom vi oplever en massiv teknologiske udvikling, bliver stadig nød til at tænke nye løsninger ind i vores infrastruktur og erhvervsliv.
It-branchens bidrag: Digitale løsninger kan være med til at fremme den generelle infrastruktur og industri, og kan på samme tid også være med til at øge effektiviteten.

10. Mindre ulighed
Indkomstuligheden har gennem de sidste mange år været stigende verden over. De rigeste 10 procent tjener op til 40 procent af den samlede globale indkomst, hvorimod de fattigste 10 procent tjener kun mellem 2 og 7 procent af den samlede globale indkomst.
It-branchens bidrag: Vi kan som branche være med til at sikre social inklusion og bedre vilkår for de laveste indkomstgrupper gennem digitale løsninger.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mere end halvdelen af verdensbefolkningen bor i dag i byområder, og det siges at dette tal i 2050 vil lyde på 6,5 milliarder mennesker. Det er derfor helt essentielt at vi udvikler bæredygtige løsninger både i forhold til bygninger, men også når det kommer til byrummet.
It-branchens bidrag: Vi kan være med til at skabe et mere bæredygtigt samfund gennem nye og teknologiske udviklinger.

12. Ansvarligt forbrug og produktion
Det stigende forbrug verden over, har gennem de seneste år vist sig at påvirke verden i en negativ retning. Mere ansvarligt forbrug og produktion er derfor en nødvendighed, for at vi kan sikre en bæredygtig fremtid.
It-branchens bidrag: Teknologi kan være med til at skabe nye og mere bæredygtige produktionsløsninger.

13. Klima-indsats
Konsekvenserne af klimaforandringerne kan i dag ses på global skala, og i dag er udledningen af drivhusgasser 50% højere, end den var tilbage i 1990.
It-branchens bidrag: Vi kan være med til at udvikle løsninger, der kan afhjælpe både de konsekvenser som klimaforandringerne bringer med sig, men også finde nye forebyggende metoder.

14. Livet i havet
Vand og hav er en af de mest fundamentale grunde til, at der er liv på jorden. Det er desværre også verdenshavene, der må bære nogle af de allerstørste konsekvenser for klimaforandringer.
It-branchens bidrag: Det er fuldkommen essentielt, at vi stræber efter at udvikle løsninger der kan sikre verdenshavenes fremtidige biodiversitet.

15. Livet på land
Grundet klimaforandringerne har vi gennem de sidste mange år oplevet en øget jordforringelse, flere tørkeområder og godt 8% af verdens dyrearter er allerede uddøde.
It-branchens bidrag: At udvikle teknologiske løsninger, der kan hjælpe med at bevare verdens naturlige økosystemer, er en nødvendighed for, at vi kan sikre verdens fremtidige bæredygtighed.

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Vi lever i en verden, der i stigende grad er ustabil. Nogle regioner nyder vedvarende fred, sikkerhed og velstand, mens andre er plaget af konflikter og vold.
It-branchens bidrag: Teknologiske løsninger kan være med til at understøtte stærke institutioner på tværs af verdens samfund, og derved sikre verdens fremtidige udvikling.

17. Partnerskaber for handling
Verdensmålene kan kun realiseres gennem globalt engagement og samarbejde. Især i forhold til nord-syd og syd-syd skal samarbejdet forbedres.
It-branchens bidrag: Vi kan bidrage til at øge samarbejdet gennem teknologiske løsninger, så man kan fremme vækst og handel på tværs af lande.

Hvis du vil vide mere

Er du nysgerrig på, hvad IT-Branchen laver omkring verdensmålene, bæredygtighed og CSR, kan du læse mere om vores mærkesag Digitalisering med mennesket først.

Du er også velkommen til at blive aktiv i vores bæredygtighedsudvalg eller at kontakte Sif Neldeborg, hvis du er nysgerrig på mere.