Gode råd om ansættelse i nystartede virksomheder

Her er den hurtige guide til dig, der skal til at ansætte din første medarbejder.

Skal du som virksomhedsejer til at ansætte de første medarbejdere, er der en række ting, som er vigtige at være opmærksom på.

Førtst og fremmest er det vigtigt, at:

 • Man registrerer sig som arbejdsgiver på virk.dk
 • Virksomheden indeholder, indberetter og indbetaler AM-bidrag og A-skat  af medarbejderens løn til SKAT
 • Man fører regnskab, så SKAT kan kontrollere, at skatten er opkrævet korrekt
 • Huske at indberette løn- og ansættelsesoplysninger via eIndkomst til SKAT hver måned  

Lovbestemte arbejdsomkostninger

Virksomheden skal betale en række bidrag og lovpligtige omkostninger til det offentlige. Alle bidrag opkræves kvartalsvis af ATP.

Dette sker automatisk gennem Digital Post på Virk.dk på baggrund af virksomhedens indberetninger gennem eIndkomst.

ATP-bidraget for en fuldtidsansat udgør i alt 284 kr. pr. måned (2018). Virksomheden betaler 2/3 af bidraget og medarbejderen 1/3. Virksomheden trækker medarbejderens andel i lønnen.

Betaler man ATP-bidrag for ens medarbejdere, bidrager man også til AUB-ordningen. Bidraget til AUB udgør 723,50 kr. pr. kvartal (2018) pr. medarbejder – dog er den 1. og 50. medarbejder i virksomheden fritaget fra bidrag.

Alle virksomheder, der betaler moms eller lønsumsafgift, betaler samtidig et finansieringsbidrag. Bidraget udgør 144,70 kr. pr. kvartal pr. fuldtidsansat (2018).

Virksomhedens indberetningspligt

Virksomheder skal som udgangspunkt indberette løn- og personoplysninger til den årlige lønstatistik.

Er virksomheden medlem af en arbejdsgiverorganisation, der er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening (DA), skal løn- og personoplysninger indberettes til DA. I modsat fald skal virksomheden som udgangspunkt indberette løn- og personoplysninger til Danmarks Statistik.

Lønseddel

Alle medarbejdere skal have en lønseddel som kvittering på, at virksomheden har indeholdt AM-bidrag og A-skat. Desuden skal medarbejderen have mulighed for at kontrollere, at virksomheden har udbetalt den rigtige løn, herunder eventuelle tillæg.

Mange virksomheder overfører lønsedlen til e-Boks, så medarbejderen kan hente oplysningerne der.

Ansættelseskontrakter

Alle medarbejdere, der er ansat for mere end en måned, og som arbejder mere end gennemsnitlig 8 timer om ugen, har krav på en ansættelseskontrakt.

Medarbejderen skal have ansættelseskontrakten senest 1 måned efter ansættelsen.

Loven oplister følgende 10 vilkår, som altid skal stå i ansættelseskontrakten:

 1. Virksomhedens og lønmodtagerens navn og adresse
 2. Arbejdsstedets beliggenhed
 3. Angivelse af titel/stilling – evt. beskrivelse af arbejdet
 4. Tiltrædelsesdato
 5. Ved tidsbegrænset ansættelse: Oplysning om forventet varighed
 6. Ferierettigheder
 7. Opsigelsesvarsler
 8. Løn, tillæg, andre løndele samt udbetalingsterminer
 9. Den daglige eller ugentlige arbejdstid
 10. Angivelse af hvilke overenskomster eller aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet
Andre vilkår, som kan være væsentlige:
 • Om medarbejderen har pligt til at udføre overarbejde uden merbetaling
 • Om medarbejderen er omfattet af en kunde- og konkurrenceklausul
 • Om medarbejderen har pligt til at acceptere rejsedag
 • Om medarbejderen har ret til feriefridage
 • Hvornår arbejdet skal placeres  

Ferie og feriegodtgørelse

Alle medarbejdere har ret til 25 dages ferie pr. ferieår. Det svarer til 5 ugers ferie.

Medarbejderen optjener ret til betalt ferie i ”optjeningsåret” (kalenderåret). For hver måneds ansættelse optjener medarbejderen 2,08 feriedag.

Den optjente ferie afholdes i det efterfølgende ”ferieår”, der løber fra den 1. maj til den 30. april i det efterfølgende kalenderår.

Arbejdsskader

En virksomhed har pligt til at forsikre sine medarbejdere mod arbejdsskader. Forsikringen dækker det tilfælde, hvor en medarbejder kommer ud for en arbejdsulykke eller får en erhvervssygdom.

Forsikring imod arbejdsulykker tegnes hos et privat arbejdsskadeforsikringsselskab, mens forsikring imod erhvervssygdomme sker ved tilmelding til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Sygdom

Funktionærer har ret til fuld løn under sygdom. Når virksomheden betaler en medarbejder løn under sygdom, har virksomheden under visse betingelser ret til refusion fra kommunen.

Som udgangspunkt har virksomheden først krav på refusion efter ”arbejdsgiverperioden”, som er de første 30 sygedage regnet fra 1. hele fraværsdag.

Persondata

Reglerne for, hvordan en virksomhed skal behandle sine personoplysninger og beskytte data, erstattes af en ny persondataforordning, der gælder fra den 25. maj 2018.

Med de nye GDPR-regler skal virksomheden f.eks. oplyse en medarbejder eller en jobansøger om de oplysninger, som virksomheden har indsamlet om vedkommende, og hvad formålet med indsamlingen er. Medarbejderen har også ret til indsigt i de oplysninger, som virksomheden behandler om vedkommende.

Er du i tvivl om noget?

Så kan du som medlem af IT-Branchen altid gratis ringe til Dansk Erhvervs HR- og ledelseshotline på 33 74 64 00. De venter på dig kald alle hverdage mellem 08:30 og 16:30.

Dansk Erhverv har også skrevet lidt mere udførligt om ovenstående. Du kan hente deres PDF her.