IT-Branchens vedtægter

Læs IT-Branchens vedtægter her

Vedtægter

§1

Foreningens navn er: IT-Branchen

med binavnet:

1) ITB
Foreningens engelske navn er:
Danish ICT Industry Association

Med binavnet:
1) Danish IT Industry Association.

§2

Foreningens formål

Det er foreningens mål, at være ”Best in Tech”. Vi samler Tech-virksomheder om at skabe en bedre og mere bæredygtig fremtid for Danmark gennem tech, og foreningen arbejder på non-profit basis for at forbedre grundlaget for medlemmernes forretning.

§3

Medlemskab

Foreningen består af Tech-virksomheder, der leverer teknologiske tjenesteydelser samt danske virksomheder, der i væsentligt omfang udvikler teknologiske løsninger, som en del af deres leverancer.

Tech-virksomheder opdeles i:

Leverandører, herefter kaldet BIT-medlemmer:

  • Virksomheder der leverer Tech-løsninger og har dette som primært forretningsområde. BIT-medlemmer er leverandører af hardware, software og tjenesteydelser indenfor Tech. 

Aftagere/kunder, herefter kaldet BITE-medlemmer:

  • Virksomheder, der udvikler egne Tech-løsninger i Danmark, og hvis produkter og services er båret signifikant af Tech, uden at disse Tech-løsninger nødvendigvis sælges som selvstændige produkter og services.

Foreningen kan tilbyde basismedlemskab af Dansk Erhverv, og medlemmerne skal ved et sådant medlemskab følge de for Dansk Erhverv til enhver tid gældende regler. Ved tilvalg af medlemskab af Dansk Erhverv Basis er prisen inkluderet i kontingentet til IT-Branchen.

§4

Indmeldelse

Anmodning om indmeldelse stiles til sekretariatet. I tilfælde, hvor der opstår tvivl eller tvist om, hvorvidt anmodning om indmeldelse kan imødekommes, afgør Forretningsudvalget om de i §3 nævnte forudsætninger for medlemskab er til stede. Afgørelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Medlemskabet træder i kraft den dag, hvor IT-Branchen skriftligt har godkendt indmeldelsen, jf. § 3.

Såfremt optagelse nægtes vil dette ske skriftligt, og vedkommende ansøger kan indbringe nægtelsen for den førstkommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning er endelig.

§5

Medlemsforpligtelser

Medlemmerne er forpligtet til:

  • At overholde tavshedspligt om foreningens interne forhold overfor uvedkommende.
  • At efterkomme eventuelle pålæg fra foreningens hovedbestyrelse om at overholde vedtægterne og beslutninger truffet på generalforsamlinger.
  • At indberette tal om deres totalomsætning og antal beskæftigede i de tilfælde, hvor hovedbestyrelsen tager initiativ til at udarbejde generelle branchestatistikker. De indberettede tal behandles fortroligt og vil alene indgå i generelle branchestatistikker.
  • At iagttage god brancheskik, herunder overholde gældende lovgivning.

Intet medlem af foreningen kan udtale sig på vegne af foreningen med mindre der er truffet aftale herom i bestyrelsen.

§6

Udmeldelse

Såfremt et medlem ikke længere opfylder de i §3 anførte betingelser for medlemskab, skal det pågældende medlem efter anmodning fra brancheforeningen udtræde af denne.  
 
Udmeldelse af foreningen kan finde sted ved skriftlig meddelelse til sekretariatet med 12 måneders varsel til udgangen af et kvartal.
 
Udtrædende medlemmer taber ethvert krav på foreningens formue samt indbetalt medlemskontingent og mister samtidigt deres stemmeret fra det øjeblik udmeldelsen sker. 
 
I tilfælde af at et medlem går i betalingsstandsning, træder i konkurs eller beslutter sig til frivillig likvidation, betragtes dette forhold som opsigelse af medlemskabet. 

§7

Eksklusion

Overholder et medlem ikke foreningens vedtægter, jfr. bl.a. §3 og §5, eller andre generalforsamlingsbeslutninger, eller i øvrigt viser manglende interesse for foreningen, kan medlemmet af hovedbestyrelsen ekskluderes.  
 
Eksklusionen kan indankes på førstkommende generalforsamling. 

§8

Æresmedlemmer

Hovedbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemskab er personligt og ikke betinget af de almindelige forudsætninger for at være medlem. 

§9

Regnskab

  1. Regnskabsåret er kalenderåret.  
  2. Regnskabet påtegnes af den på generalforsamlingen valgte revisor.  
  3. Foreningen tegnes af enten formanden sammen med et medlem af Forretningsudvalget eller næstformanden sammen med et medlem af Forretningsudvalget i forening, dog kan disse meddele fuldmagt. 

§10

Kontingent og hæftelse

Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling, men et beløb svarende til det forventede kontingent kan opkræves i januar måned i kontingentåret. Hvis beløbet ikke svarer til det på generalforsamlingen vedtagne kontingent henholdsvis tilbagebetales/opkræves differencen senest 30 dage efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling. 
 
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Ved aftaler indgået af foreningen forpligtes og berettiges alene foreningen.  
 
Medlemmerne har intet krav på foreningens formue ved udmeldelse eller eksklusion. 

§11

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Årsberetning
4. Årsregnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent
6. Behandling af indsendte forslag
7. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes efter hovedbestyrelsens beslutning ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt forslag fra hovedbestyrelsen. Regnskaberne skal 14 dage før generalforsamlingens afholdelse kunne forevises på foreningens hjemmeside eller på forlangende. Sager og forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, skal ske skriftligt til hovedbestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Enhver beslutning (jfr. dog som undtagelse §18) afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Stemmeberettigede er alene BIT-medlemmer. Hvert medlem har kun én stemme, og der kan stemmes ved fuldmagt; dog kan intet medlem afgive mere end tre stemmer.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre nogen forlanger skriftlig afstemning. I tilfælde af skriftlig afstemning om valg til hovedbestyrelsen skal der på stemmesedlen anføres det antal kandidater, der skal vælges.

Hovedbestyrelsen kan beslutte, at en eller flere afstemninger kan foregå elektronisk forud for generalforsamlingen.

Herved ændres det pågældende dagsordenpunkt på generalforsamlingen fra et valg til en fremlæggelse af afstemningsresultatet.

De, der opnår flest stemmer, er herefter valgt. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft med hensyn til det på generalforsamlingen passerede.

§12

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af hovedbestyrelsen, når denne finder anledning dertil, samt når ønske herom skriftligt fremsættes til hovedbestyrelsen af mindst 5 hovedbestyrelses-medlemmer eller mindst 25% af foreningens medlemmer, ledsaget af angivelse af, hvad der ønskes forelagt på den ekstraordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Hovedbestyrelsen kan beslutte, at en ekstraordinær generalforsamling kan gennemføres elektronisk. Endvidere kan hovedbestyrelsen forud for en generalforsamling beslutte, at en eller flere afstemninger på en generalforsamling kan afvikles elektronisk.

Der udarbejdes et referat af den ekstraordinære generalforsamling, der underskrives af dirigenten og formanden.

§13

Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen består af mindst 10 valgte medlemmer og op til 5% af foreningens medlemmer. Hovedbestyrelsen kan på sidste møde inden generalforsamlingen fastsætte et maksimum for det antal medlemmer, den kommende generalforsamling kan indvælge i hovedbestyrelsen. Dette maksimum skal være på mindst 10 valgte medlemmer og højst 5% af foreningens medlemmer.

Hovedbestyrelsen kan tilknytte tidsbegrænsede observatører ud over de ovenfor nævnte Hovedbestyrelsespladser. Tidsbegrænsninger er til frem til næste generalforsamling.

Herudover deltager de i §15 nævnte repræsentanter for de regionale IT-fora, som IT-Branchen har indgået samarbejdsaftaler med.

Observatører og §15 omfattede medlemmer har ikke stemmeret.

BITE-medlemmer kan maksimalt besætte 20 % af de til en hver tid værende mulige hoved-bestyrelsesposter. Dog kan BITE-medlemmers stemmevægt maksimalt vægte 20%.

Valgbare som hovedbestyrelsesmedlemmer er medlemmer af den overordnede ledelse i medlemsvirksomhederne. Ved overordnet ledelse forstås direktion eller bestyrelse, dog er det ikke afgørende, at personen er indregistreret som bestyrelses- eller direktionsmedlem i CVR-registeret.

Hovedbestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2 år. Genvalg kan finde sted.

Opfylder et hovedbestyrelsesmedlem ikke længere betingelserne for at være valgbar, udtræder medlemmet af hovedbestyrelsen men kan efter eget valg fortsætte som observatør frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

Et hovedbestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, såfremt man ved jobskifte opnår ansættelse i en medlemsvirksomhed, der allerede er repræsenteret i bestyrelsen.

Under respekt af §13, stk. 1 kan hovedbestyrelsen vælge at udpege et antal observatører, der i alle tilfælde skal opfylde betingelserne for at være valgbare. Senest i forbindelse med førstkommende ordinære generalforsamling fratræder alle observatører. Observatører kan deltage i udvalg og øvrige arbejdsgrupper.

Hvis en tredjedel af samtlige medlemmer af IT-Branchen på en generalforsamling stemmer for et forslag herom, skal hovedbestyrelsen afgå og en ny vælges.

Et hovedbestyrelsesmedlem kan suspenderes fra bestyrelsen, såfremt 2/3 af HB’s medlemmer stemmer for dette på et hovedbestyrelsesmøde. Pågældende suspenderede kan indanke beslutningen til førstkommende generalforsamling. 

Hovedbestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv, herunder for opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen og for valg af forretningsudvalg.

Bestyrelsen behandler og foretager den endelige godkendelse af IT-Branchens regnskab samt budget.

§14

Forretningsudvalg

Hovedbestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand samt yderligere 3-6 medlemmer som tilsammen er foreningens forretningsudvalg.

Valgbare til forretningsudvalget er alene BIT-medlemmer i Hovedbestyrelsen.

Formand, næstformand og ordinære medlemmer af forretningsudvalget vælges for en etårig periode, og kan genvælges op til tre gange i træk.

Dog kan et ordinært medlem der vælges til formand eller næstformand, uagtet perioden som ordinært medlem, genvælges som formand eller næstformand tre gange i træk.


Efter en periode mellem to ordinære generalforsamlinger som menigt medlem af bestyrelsen kan et tidligere medlem af forretningsudvalget genindtræde ved den førstkommende ordinære konstituering.

Hovedbestyrelsen kan beslutte, at konstitueringen kan foregå elektronisk.

Forretningsudvalget udarbejder en instruks for administrationen af sekretariatet.

§15

Hovedbestyrelsesmedlemmer fra IT-Fora

Hvert af de regionale IT-Fora, som IT-Branchen har indgået samarbejdsaftale med, udpeger et medlem af det regionale IT-Forums bestyrelse, som herefter indgår i IT-Branchens Hovedbestyrelse og fungerer som bindeled.

Den udpegede person skal hidrøre fra en virksomhed, der er medlem af IT-Branchen.

§16 
 
Daglig ledelse 
 

Hovedbestyrelsen ansætter, efter indstilling fra forretningsudvalget, en direktør, der forestår den daglige ledelse af foreningen efter retningslinier fastlagt af hovedbestyrelse og forretningsudvalg. 

§17 
 
Udvalg og lignende 

 
Hovedbestyrelsen vedtager oprettelse og nedlæggelse af udvalg og lign. Hovedbestyrelsen godkender formænd for disse udvalg. Alle medlemmer har ret til at indtræde i de af foreningens udvalg og lignende, de ønsker at indgå i. 

Formandsposter for udvalg kan alene besættes af BIT medlemmer

§18 
 
Forandring af vedtægter og opløsning af foreningen 

Forandringer af foreningens vedtægter og forslag om opløsning af foreningen kan kun vedtages på en lovligt indkaldt generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af foreningens medlemmer er repræsenteret, og mindst to tredjedele af disse stemmer herfor.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes straks en ny generalforsamling med mindst 14 dages, højst 1 måneds varsel, hvor beslutning kan tages med to tredjedele stemmers majoritet uden hensyn til stemmernes antal. Såfremt en generalforsamling vedtager at opløse foreningen, ophører hovedbestyrelsen at fungere, og generalforsamlingen nedsætter et udvalg til afvikling af alle løbende sager, derunder likvidation af foreningens formue, som skal anvendes efter generalforsamlingens beslutning.

Når udvalget har afsluttet sit arbejde, indkalder det til en generalforsamling, for hvilken det aflægger afsluttende beretning og regnskab.

§19 

Ikrafttrædelse 

 
Alle ændringer af disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. 

Vedtægterne vedtaget på generalforsamlingen den 30. juni 1987. Ændret på generalforsamlingen den 20. marts 1989, den 6. marts 1991, 15. marts 1994, den 11. marts 1998, på en ekstraordinær generalforsamling den 14. april 1999, på en ekstraordinær generalforsamling den 5. april 2004, på en ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2006, på en ekstraordinær generalforsamling den 16. september 2010, på en ordinær generalforsamling den 10. marts 2011, på en ekstraordinær generalforsamling den 4. oktober 2012, på en ekstraordinær generalforsamling afviklet elektronisk i perioden den 4. april til 11. april 2014 og på en ekstraordinær generalforsamling afviklet elektronisk i perioden den 4. september til 11. september 2015 og på generalforsamling d. 8/3 2018 samt på ekstraordinær generalforsamling afviklet elektronisk d. 9. april 2018 samt på generalforsamling 26. marts 2020 og på ekstraordinær generalforsamling d. 14. april 2020, og på ekstraordinær generalforsamling 30/6 2021.


Download vedtægterne i PDF format