AI-kriminelle skal bekæmpes med AI

IT-Branchen og en ekspertgruppe initieret af Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden har formuleret syv anbefalinger, der skal styrke Danmarks indsats for at beskytte borgerne mod AI-baseret digital svindel.

Digital svindel er et stigende problem i Danmark.

Og samtidigt gør udbredelsen af kunstig intelligens det endnu nemmere for svindlere at skabe falske dokumenter, e-mails, hjemmesider og andre former for online indhold, der er vanskeligt at skelne fra det ægte.  

Derfor er IT-Branchen gået sammen med en række aktører for at drøfte og udvikle konkrete anbefalinger til, hvordan vi bedst ruster borgerne til at beskytte sig mod AI-baseret digital svindel.   

En af de centrale anbefalinger er, at vi kontinuerligt skal blive klogere på, hvordan vi kan benytte AI-teknologien til at bekæmpe den AI-baserede digitale svindel. 

Syv anbefalinger til et tryggere digitalt Danmark

Sammen med Tænk, TrygFonden og andre udvalgte interesse- og brancheorganisationer, som løbende håndterer svindelforsøg, eller som repræsenterer borgergrupper, der udsættes for svindel, har IT-Branchen været med til at udvikle syv skarpe anbefalinger til at styrke samfundets og borgernes modstandsdygtighed over for digital svindel.

Bag anbefalingerne står – foruden IT-Branchen, Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden – Finans Danmark, Ældre Sagen, Dansk Erhverv, Dansk Industri, IDA, Rådet for Digital Sikkerhed, Forsikring & Pension og Teleindustrien.

Gruppens arbejde er løbende blevet kvalificeret af bl.a. forskeroplæg, ekspertinterviews, fokusgrupper og inddragelse af relevante offentlige myndigheders perspektiv.

Anbefalingerne vil blive formidlet til relevante ministre, myndigheder og aktører, der spiller en rolle i at forebygge digital svindel.

1. Indsats for øget opmærksomhed på digital svindel
Bevidstheden er lav blandt almindelige danskere om, hvor hastigt nye former for digital svindel opstår, og hvordan trusselsbilledet skifter blandt andet som følge af AI. Vi har brug for langt større fokus på digital svindel, hvordan den rammer den enkelte, og hvordan den hele tiden udvikler sig og opdager nye sårbarheder hos både private borgere og virksomheder. Såvel virksomheder som borgere i alle aldre skal rustes til at forstå og agere i forhold til digital svindel. Der er ligeledes brug for at styrke opmærksomheden blandt offentlige myndigheder og private virksomheder om, hvordan deres kommunikation kan gøre det vanskeligere for digitale svindlere at lokke danskere i fælden. Vi foreslår derfor, at udviklingen inden for AI bør være et selvstændigt fokusområde inden for denne oplysningsindsats i takt med, at problemet udvikler sig i Danmark. Risikoen for digital svindel skal kommunikeres på en måde, så den styrker trygheden og tilliden til teknologi og digitalisering, herunder AI. Den skal skabe forståelse for, at digital svindel kan ramme alle – ikke kun særligt udsatte grupper.

2. Udvikling af nye løsninger der forhindrer svindel
Tekniske løsninger kan spille en vigtig rolle i kampen imod digital svindel. For eksempel har indførelse af såkaldt tofaktorbekræftelse ved handel på nettet gjort en positiv forskel for omfanget af den økonomiske svindel. Der skal fortsat investeres i nye tekniske løsninger, der kan dæmme op for svindel, fx filtre og monitoreringsværktøjer. Muligheden for at anvende AI i disse løsninger skal undersøges. Det kan også være nødvendigt at udfordre hastigheden, hvormed digitale handlinger skal ske, fx ved udvikling af deponeringsløsninger med indlagt ventetid til kontrol eller bekræftelse af ægthed. I udviklingen af nye løsninger er der brug for at se fordomsfrit på nuværende regler, hvad der teknisk er muligt og vil være effektivt og hensigtsmæssigt, samt på hvem der skal udvikle og eje løsningerne for at sikre størst mulig grad af tillid til dem.

3. Styrket koordinering mellem offentlige og private organisationer
Mange offentlige myndigheder og private virksomheder og organisationer er allerede involveret i at beskytte danskernes digitale sikkerhed og investerer løbende ressourcer i kommunikation, nye værktøjer og tekniske løsninger. De mange gode indsatser bør koordineres i endnu højere grad end i dag, så de understøtter og forstærker hinanden bedst muligt. Det kan fx ske ved at samle beslutningskraft i eksisterende samarbejdsfora. Der er behov for, at regeringen afklarer, hvor dette ansvar forankres, og sikrer ressourcer til at løfte arbejdet. En styrket koordinering bør omfatte en fælles strategi for at holde øje med, hvordan det digitale trusselsbillede udvikler sig, hvilke tekniske løsninger der kan bringes i spil, og hvordan borgerne bedst hjælpes til at passe på sig selv og deres nærmeste. Lokale aktører, der er tæt på danskernes hverdagsliv, fx skoler, biblioteker og borgerservicecentre, bør ligeledes involveres mere i forebyggelsesindsatsen. Det samme gælder aktører, der hjælper andre i nære fællesskaber, såsom foreninger, lokale netværk og klubber.

4. Koordinering af myndighedsansvar
Regeringen har fordelt ansvaret for digital sikkerhed på flere forskellige ministerområder. Hjemmesiden Sikkerdigital.dk samler kommunikation og værktøjer til borgere og virksomheder på tværs af myndighedsområder, hvilket er væsentligt for at sikre én indgang til information om digital sikkerhed. Der er fortsat behov for, at placeringen af ansvaret for regulering og indsatser vedrørende digital sikkerhed, herunder risici forbundet med kunstig intelligens, afklares og tydeliggøres. Dette vil styrke forudsætningerne for mere effektiv koordinering og bedre samarbejde mellem myndigheder, private virksomheder og organisationer.

5. Øget forsknings- og vidensindsats
Set i lyset af den hastighed, hvormed løsninger baseret på kunstig intelligens udvikler sig, er der brug for at styrke viden om og forskning i teknologiens anvendelse. Det gælder i særlig grad viden om, hvordan AI bliver – og i fremtiden kan blive – brugt til kriminalitet, hvilke konsekvenser det kan have for tryghed og tillid i samfundet, samt viden om mulige løsninger, der kan imødegå de negative konsekvenser. Der er brug for en styrket, tværfaglig forsknings- og vidensindsats med det formål at styrke grundlaget for at sætte ind imod digital kriminalitet. Der er samtidig brug for gennem uddannelse op opkvalificering at sikre, at vi har de rette og nødvendige ressourcer og kompetencer på området i fremtiden.

6. Styrket deling af data mellem private og offentlige aktører
Opdaterede data og viden om aktuelle trusler fra digitale kriminelle er spredt ud over en lang række private og offentlige aktører. Der er brug for at dele, samle og kvalificere disse data. Det skal sikre grundlaget for at træffe bedre og hurtigere beslutninger, så der kan sættes ind på tværs af aktører imod nye trusler, så snart de opstår. Et bedre datagrundlag vil også kunne styrke mulighederne for forskning på området.

7. Bekæmp digital svindel internationalt
Digital svindel er et grænseoverskridende problem. Udviklingen af værktøjer baseret på generativ AI, der kan generere naturtro tekst og tale på dansk, risikerer at forstærke den grænseoverskridende trussel. En del af den digitale svindel foregår via de store teknologivirksomheders platforme og services, såsom sociale medier og beskedtjenester. Det er nødvendigt, at internationale virksomheder og techgiganterne lever op til deres ansvar for at beskytte brugerne på deres platforme mod svindel. Dette kan bedst ske gennem en styrkelse af EU-samarbejdet, hvor der bør arbejdes på, at EU-lovgivning på det digitale område adresserer digital svindel i det nødvendige omfang.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *