Katalog over løsninger til sundhedssektoren

For at finde løsninger, der kan aflaste sundhedsvæsenets akutte situation, har IT-Branchen på opfordring fra Danske Regioner udarbejdet et katalog, der indeholder forskellige løsninger, der kan hjælpe sundhedspersonalet i deres hverdag.

Udfordringerne i sundhedsvæsenet er både akutte og langsigtede. Men vi har på baggrund af en dialog med Danske Regioner valgt at have særligt fokus på den akutte udfordring.

Derfor har vi i løsningskataloget kun medtaget allerede eksisterende løsninger, som hurtigt kan implementeres og bruges i hele sundhedsvæsenet.

Kataloget er opdelt i de fire kategorier, hvor regionerne vurderer, at der er særlig stor efterspørgsel efter arbejdskraftbesparende teknologier.

Du kan læse mere om baggrunden for kataloget her.

Sådan læser du kataloget

Ideen med kataloget er, at give beslutningstagere i sundhedsvæsenet en enkel oversigt over, hvilke løsninger der allerede findes på markedet, og som er implementeret andre steder.

Er der en løsning, der kunne hjælpe den specifikke afdeling eller område, findes der kontaktinformation til hver løsning, så man kan finde yderligere information og evt. starte hurtig dialog om, hvordan man kan bruge det konkrete værktøj i sin hverdag.
Sundhedskatalog-Udkoerende-personale-Teaser

1. UDKØRENDE PERSONALE

Disse løsninger kan understøtte udkørende personales arbejdsgange, og kan f.eks. fungere som et alternativ til en almindelig kørende konsultation.

1.1 KMD Nexus Video
1.2 Mit e-Hospital
1.3 Mit Sygehus
1.4 Digitalt Medicinhåndtering
1.5 Skærmbesøg / Videokonsultation
1.6 Mit hjemmeforløb

2. AUTOMATISERING

Her kan du læse om arbejdsgangsbesparende løsninger, som kan automatisere og forenkle rutineprægede opgaver.

2.1 Talegenkendelse på dansk med automatisk strukturering
2.2 Manatee software robotter
2.3 Tværregional IT Hardware-aftale
2.4 DIA ”Den digitaliserede ansættelse”
2.5 KMD Nexus Sundhedslogistik
2.6 Medxnote
2.7 Digital forløbsguide som on-boardingsforløb
2.8 RoOS – Trifork Ressource- og Opgavestyring
2.9 Columna VitalShare + Columna Flow
Sundhedskatalog - beslutningsstøtteværktøjer

3. BESLUTNINGSVÆRKTØJER

Det kan være værktøjer, der sikrer effektivisering af højt specialiserede opgaver eller sikrer, at flere faggrupper kan udføre andre faggruppers arbejde.

3.1 Kodningsassistent
3.2 IncidentShare SMS-til-Video
3.3 Edison™ AI Orchestrator (AIO)
3.4 Command Centre Software Platform
3.5 OPUS Vagtplan + OTP (Organisationstilpasset planlægning)
3.6 KMD OPUS Personale
3.7 DATA-platform
3.8 Learning & Talent Management Løsning
3.9 Sundheds-AI
3.10 Health Educator
Sundhedskatalog - Kontakt til sundhedsvæsenet

4. KONTAKT OG VEJLEDNING

F.eks. apps til vejledning, genoptræning og monitorering der kan sikre, at flere borgere er selvhjulpne og derfor aflaster sundhedsvæsnet.

4.1 Digitalt Tilsyn
4.2 Forebyggende Træning med AI
4.3 Digital forløbsguide
4.5 Mit FORLØB

KATALOG OVER LØSNINGER TIL SUNDHEDSSEKTOREN

sundhedskatalog-udkoerende-personale-ikon

1. UDKØRENDE PERSONALE

1.1 KMD Nexus Video

Kort beskrivelse af løsning 
Løsningen understøtter videokommunikation mellem patienter og sundhedspersonale som erstatning for fysiske konsultationer/samtaler.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing? 
Løsningen effektiviserer konsultationerne/samtalerne, ved at disse kan ske uden patientens fysiske tilstedeværelse, fx gennemførsel af træning eller fødselsforberedelsesforløb.
Derudover øger løsningen kvaliteten i opgavevaretagelsen for de patienter, som ønsker videokonsultation i stedet for fysisk fremmøde, fx psykiatriske patienter.

Hvor er løsningen implementeret? 
Løsningen er pt. implementeret i mere end 30 af landets kommuner, og afventer pt. den første implementering i regionerne.

Kontaktoplysninger 
KMD – hlm@kmd.dk eller jzi@kmd.dk
sundhedskatalog-udkoerende-personale-ikon

1.2 Mit e-Hospital

Kort beskrivelse af løsning
Mit e-Hospital er en telemedicinløsning til understøttelse af hjemmeindlæggelser, og giver sygehusene et værktøj til at frigøre sengepladser, mindske kontakt og smitterisiko og gøre patienter mere selvhjulpne, effektivisere arbejdsgange og frigøre tid hos læger og sygeplejersker, samt muliggøre bedre udnyttelse af ressourcer i behandlingen på tværs af afdelings-, hospitals- og regionsgrænser.

Med løsningen får patienter en mobil app, som trygt og intuitivt støtter dem gennem hele indlæggelsen fra screening, klinisk selvvurdering og periodisk indrapportering af symptomer og målinger, til videokonsultationer, aftalekalender, påmindelser og endelig udskrivning.

På behandlersiden giver løsningen et operationelt overblik over de indlagte patienters tilstand og prioritet på basis af de indrapporterede data i et overskueligt dashboard velegnet både til storskærm i behandlingscenteret og på behandlernes egne pc’er og tablets.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Færre fysiske sengepladser
Hjemmebehandling af patienter gennem Mit e-Hospital sparer fysiske sengepladser, hvilket giver direkte besparelser på hospitalsressourcer såvel som afledte besparelser som følge af færre infektioner.
Øget patientinvolvering og -ansvar
Hjemmeindlæggelse gennem Mit e-Hospital’s mobil app støtter patienten i selv at gennemføre screening. klinisk selvvurdering og indrapportering af symptomer og målinger. Dette giver patienten mere involvering i og ansvar for behandlingen og frigør tid for sundhedspersonalet.
Effektivisering af hospitalets arbejdsgange
Mit e-Hospital effektiviserer monitorering og triagering af patienter gennem automatisk scoring baseret på patienternes indrapporterede måledata og symptomer, og understøtter virtuel stuegang, hvor et 360 graders overblik over patientens data støtter og forenkler den sundhedsfaglige vurdering og behandling.
Bedre udnyttelse af sundhedsressourcer
Med Mit e-Hospital kan behandlere tilknyttes et virtuelt behandlingscenter på tværs af afdelings-, hospitals-, og regionsgrænser, hvilket muliggør en dynamisk og effektiv sammensætning af behandlerteams.

Hvor er løsningen implementeret?
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Nordsjællands Hospital
Hillerød. Ref: Thea Kølsen Fischer, Forskningschef.

Kontaktoplysninger
Netcompany – Thomas Koefoed, direktør og partner, tsk@netcompany.com, 25 10 12 70
sundhedskatalog-udkoerende-personale-ikon

1.3 Mit Sygehus

Kort beskrivelse af løsning
Mit Sygehus er en telemedicinsk løsning hvor patienter, pårørende og klinikere kan kommunikere, registrere informationer og tilgå informationsmateriale. Et udvalg af funktioner er videosamtaler, spørgeskemaer (PRO) og målinger. Mit Sygehus består af en Android, iOS og web app til patienter og pårørende. Mens klinikeren tilgår den via en integreret web app, hvor klinikerens adgang styres gennem organisationens AD (ADFS).

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Mit Sygehus giver mulighed for at konsultere patienten via video, så patienten ikke skal ind forbi sygehuset. Mit Sygehus understøtter video mellem kommune, region, patient og pårørende.

Patientens spørgeskemabesvarelser og egne målinger håndteres elektronisk og præsenteres overskueligt for klinikeren hvilket er med til at nedbringe tiden klinikeren skal bruge på at vurdere patientens tilstand. Ligeledes mindskes logistik behov (parkering, venterum osv.).

Ved at supportere pårørende, giver Mit Sygehus mulighed for at kunne bruge patientens pårørende til at løfte kvaliteten af samtaler, indberetninger og forståelsen af behandlingen. Det er med til at begrænse arbejdet med at håndtere ressourcesvage patienter.

Mit Sygehus indeholder mulighed for at tilgå og udarbejde informationsmateriale, bestående af tekst, billeder og videoer. På den måde kan patienter få en bedre indsigt i deres behandling og diagnose. Denne indsigt kan hjælpe klinikerne til en bedre udnyttelse af tiden med patienten.

Hvor er løsningen implementeret
L
øsningen er fuldt ud implementeret i Region Syddanmark (somatisk og psykiatri).

Kontaktoplysninger
MedWare – Jacob Glasdam, jacob@medware.dk, 53 61 68 67
sundhedskatalog-udkoerende-personale-ikon

1.4 Digitalt Medicinhåndtering

Kort beskrivelse af løsning
Løsningen er en digital pille-dispenser med op til 16 kassetter, som hver kan indeholde op til 14 dages forbrug af et dedikeret præparat. Dermed modtager borgeren medicin til tiden i de fastsatte vinduer. Løsningen alarmer borgere, hvornår piller skal tages.

Hvis borgeren overhører dette, modtager Atea Sundhedsservicecenter en alarm og ringer til borgeren og/eller den ansvarlig sundhedsfaglige.

Lægen kan justere pille-dosis på et eller flere præparater løbende.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Administrering, dosering og givning af medicin overtages af løsningen, så en udkørende sygeplejerske frigøre tid til komplekse opgaver. Tidsbesparelse ca. 45-90 min. i transport og medicinadministration hos borgeren pr. elimineret besøg.

Hvor er løsningen implementeret
Atea Norge, Sverige og Danmark har implementeret løsningen hos over 10.000 borgere. I Danmark benytter 11 kommuners hjemmesygeplejerske løsningen.

Kontaktoplysninger
ATEA – Per Madsen, per.madsen@atea.dk, 30 78 08 40
sundhedskatalog-udkoerende-personale-ikon

1.5 Skærmbesøg/Videokonsultation

Kort beskrivelse af løsning
Løsningen er videokommunikation til borgere i eget hjem, som er intuitivt for ældre borgere.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Rutine kontrolbesøg elimineres og migreres til en funktionstablet med video app, hvor eneste aktive knap er den grønne ”accept” kald.

Borgere med flere IT kompetencer kan få en tablet med flere app (f.eks. Telemedicin) og/eller mere åben, så de selv kan ligge indhold på tablet.

Tidsbesparelse ca. 15-30 min. i transport til borgeren pr. elimineret besøg.

Hvor er løsningen implementeret
Atea Norge, Sverige og Danmark har afviklet over 250.000 videokonsultationer.

Kontaktoplysninger
ATEA – Per Madsen, per.madsen@atea.dk, 30 78 08 40
sundhedskatalog-udkoerende-personale-ikon

1.6 Mit hjemmeforløb

Kort beskrivelse af løsning
Mit Hjemmeforløb er en ny digital løsning udviklet til hjemmeplejen i danske kommuner gennem et OPI-samarbejde med Århus Kommune.

Mit Hjemmeforløb hjælper borgeren gennem visuelle narrativer og instruktioner til, hvordan man selv kan varetage forskellige opgaver og egenomsorg i hjemmet uden besøg af hjemmeplejen.

Det frigør unødig ventetid for borgeren, som bliver selvhjulpen, samtidig med at den frigør betydelige ressourcer for kommunens personale.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Mit Hjemmeforløb skaber empowerment hos borgeren og dennes pårørende, så hjemmeplejen ikke behøver komme på besøg så ofte. Ansigtstid med borgeren nedsættes, og i den første pilottest med Århus Kommune kunne der påvises en tidsbesparelse på 25 procent i ansigt til ansigt tid.

Derudover opnåede kommunen endvidere en besparelse på tid og omkostninger til kørsel ved de besøg, der ikke længere var behov for.

Hvor er løsningen implementeret
Som pilot i Århus Kommune. Reference: Ivan Kjær Lauridsen og Gitte Krogh. https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/media/61855/evaluering-visuel-borgeroplaering.pdf

Kontaktoplysninger
Visikon – Anders Nejsum, CEO, anders@visikon.com, 29 91 04 35

Sundhedskatalog-Automatisering

2. AUTOMATISERING

2.1 Talegenkendelse på dansk med automatisk strukturering

Kort beskrivelse af løsning
Talegenkendelse med automatisk strukturering gør det muligt at dokumentere som de fleste læger og sagsbehandlere foretrækker at dokumentere:

– Vælg skabelon, dikter, se det talte komme frem som tekst, automatisk struktureret i forhold til den valgte skabelon.
– Evt. korrektion – også med stemmen
– Automatisk overførsel af dokument til fagsystem

Talegenkendte dokumenter kan manuelt efterbehandles på skrivebords PC’ere, eller der kan implementeres en automatisk overførsel af talegenkendte dokumenter til det egentlige fagsystem. Både med RPA-teknologi og ved API integration.

Talegenkendelse fås integreret i de mobile applikationer i samarbejde med udbyderne af disse eller som stand-alone app og fungerer ligeledes i Office programmer.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Generelt viser erfaringer fra brug af talegenkendelse til dokumentation, at det er 4-6 gange hurtigere med talegenkendelse end med tastatur og mus. Da det kan være upraktisk at taste på mobile enheder, er effektiviteten her endnu større.

Talegenkendt dokumentation indeholder ingen stavefejl, og de fleste grammatikfejl bliver ligeledes automatisk rettet.

Talegenkendelse er derfor et godt værktøj til personalegrupper der er mindre stærke i dansk, fordi der kræves mindre ekstrapersonale til korrektion af dokumentationen.

Dette kan også være med til at tiltrække medarbejdere som tidligere har været tilbageholdende pga. store dokumentationskrav. Der tales om udbrændthed både i den regionale og kommunale sektor. Talegenkendelse kan imødekomme vanskelige fagsystemer og frigøre brugeren fra sagssystemet.

Hvor er løsningen implementeret
Talegenkendelse på desktop er integreret i en række kliniske systemer i Norden. I Danmark er det særlig relevant at nævne Columna, Epic, CareStream Vue samt CGI Patologi. Det tilbydes i dag til de fleste læger i alle danske regioner. 21 danske kommuner anvendes talegenkendelse i et eller flere fagsystemer herunder beskæftigelsessystemer og sundhedssystemer.

Talegenkendelse på desktop med automatisk strukturering anvendes i Omilons egen skrivetjeneste og i Sverige i journalsystemerne WebDoc, J4 og Takecare. Det anvendes også på forsøgsbasis af læger.

Talegenkendelse med automatisk strukturering til mobile enheder er er på forsøgsbasis integreret i det svenske Ambea

Kontaktoplysninger
Omilon A/S – Søren Gershøj, salesdirector, soren.gershoj@omilon.com, 31 37 42 00
Sundhedskatalog-Automatisering

2.2 Manatee software robotter

Kort beskrivelse af løsning
Software robotter automatiserer IT-opgaver, som personalet i klinikken eller administrationen ellers skulle udføre.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Ved at automatisere opgaver i IT-systemerne skal læger, sygeplejesker, sekretærer mv. ikke bruge tid på at taste i IT-systemerne.

Software robotter fjerner dermed hele eller dele af en arbejdsproces.

Som eksempelvis reducerede software robotter i podeteltene på OUH behovet for personale med ca. 45 %. I en mindre region i Sverige har en software robot sparet 47 medarbejdere.

Software robotter anvendes bl.a. til at hjælpe læger med at skrive journalnotater. Ud over tidsbesparelsen bliver kvaliteten af data også bedre, primært fordi journaler skrives tidligere. Og ikke mindst hjælper software robotter på arbejdsglæden ved at fjerne gentagne monotome opgaver fra medarbejderne.

Hvor er løsningen implementeret
Løsningen anvendes i alle danske regioner. Nogle anvender alene software robotter i fbm. COVID-19 podning. Andre anvender software robotter bredt i klinikken. Region Syddanmark har flere end 500 forskellige software robotter.

Der er eksisterende infrastruktur til Manatee i alle regioner, så nye robotter kan umiddelbart udvikles og sættes i drift.

Kontaktoplysninger
Sirenia – Freddy Lykke, lykke@sirenia.eu, 51165216
Sundhedskatalog-Automatisering

2.3 Tværregional IT Hardware-aftale

Kort beskrivelse af løsning
Indkøb, udrulning, drift og vedligehold af alle slutbrugerenheder i form af PC’er (stationære og bærbare), tablets, mobile enheder, rovers, videoløsninger.

Alle tænkelige slutbrugerenheder som både administrative medarbejdere, sundhedsfagligt personale og patienter får udleveret til en optimal udnyttelse af de enkelte faggruppers potentiale.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Løsningen optimerer og forenkler arbejdsgange, og højner sikkerheden og kvaliteten i de slutbrugerenheder, som bliver benyttet af sundhedspersonalet, samt omfordeler økonomi og administrative ressourcer ud til andre kerneopgaver i regionerne.

Ligeledes er udrulning, vedligeholdelse og drift af slutbrugerenheder en rutinepræget opgave som via løsningen automatiseres, hvilket bidrager til at det bliver en arbejdsgangsbesparende løsning.

Hvor er løsningen implementeret
Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland og Region Midtjylland, har alle tiltrådt denne rammeaftale, men benytter aftalen vidt forskelligt.

Kontaktoplysninger
KMD – Product & Services, hardware@kmd.dk, 44 60 25 16
Sundhedskatalog-Automatisering

2.4 DIA ”Den digitaliserede ansættelse” 

Kort beskrivelse af løsning
DIA giver muligheden for at digitalisere opgaver vedrørende medarbejderne gennem hele deres ansættelses forløb. Ikke alene ansættelsesforholdene (ansættelse, ændringer, afsked) men også processer vedrørende medarbejderen som bruger af IT-systemer, kompetencer mm. Det er således muligt at onboarde og flytte medarbejdere hurtigt og fleksibelt.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Processer omkring medarbejderen automatiseres og flere centrale medarbejdere kan hjælpes om at få alt omkring medarbejderes ansættelse på plads.

Medarbejdere kan hurtigt få adgang til relevante IT-systemer, områder eller enheder der skal benyttes (telefon, PC, mm) og kan således være effektive fra første arbejdsdag.

Hvor er løsningen implementeret
”Den digitaliserede ansættelse” er under implementering i Region Sjælland.

Kontaktoplysninger
KMD – jfg@kmd.dk eller Lep@kmd.dk
Sundhedskatalog-Automatisering

2.5 KMD Nexus Sundhedslogistik

Kort beskrivelse af løsning
Løsningen understøtter logistik og arbejdsgange vedrørende udlånet og hjemtagningen af hjælpemidler til udskrevne og ambulante patienter.

Hele processen fra identificering af behov, match med relevante hjælpemiddel, udlevering og hjemtagning er understøttet digitalt. Derudover indeholder løsningen lagerstyring så hospitalerne kan varetage deres lager af hjælpemidler og understøttes i indkøb.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
En række processer i løsningen er helt eller delvist automatiseret således at medarbejderne anvender så lidt tid til det administrative som muligt.

Hvor er løsningen implementeret
Løsningen er pt. implementeret i mere end 70 af landets kommuner, og afventer pt. den første implementering i hospitalsvæsenet.

Kontaktoplysninger
KMD – hlm@kmd.dk eller jzi@kmd.dk
Sundhedskatalog-Automatisering

2.6 Medxnote sammen med Microsoft Teams

Kort beskrivelse af løsning
Løsningen understøtter konkrete arbejdsgange indenfor hospitalssektoren via bot-teknologi integreret i Microsoft Teams.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Automatiserer processer ved at lægge en ”Digital assistent” på toppen af den elektroniske patientjournal og andre kliniske systemer. Ved brugen af Teams kan man som kliniker tilgå løsningen, uanset hvor man er – både ved brug af mobile devices og laptops.

Udover eksisterende usecases er det relativt nemt at understøtte nye, så eks. hver afdeling kan lave deres egne ”assistenter”.

Medxnote – Robotic Clinical Assistant for Healthcare

Hvor er løsningen implementeret
NHS University Hospital Southhampton, NHS Hampshire Hospitals, NHS Liverpool University Hospital og NHS Mersey Care

Kontaktoplysninger
Medxnote – Peter Mortensen, senior account executive, Microsoft, peter.mortensen@microsoft.com, 29 22 94 53
Sundhedskatalog-Automatisering

2.7 Digital forløbsguide som on-boardingsforløb

Kort beskrivelse af løsning
On-boarding af nyt personale ved hjælp af en digital guide leveret på app. Efter underskrivning af kontrakt sikres tilknytning ved, at den nyansatte modtager et velkomstforløb. Her deles også viden om arbejdet, og den ansatte forberedes på jobbet. Derved mindskes indlæringstid.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Danmark har haft og har et stort behov for podere, og personalet kommer fra mange forskellige uddannelses- og jobbaggrunde. Derfor er spørgsmål og behov for hjælp forskellige.

Med et digitalt on-boarding forløb udviskes denne forskel ved, at den enkelte ansatte selv styrer sit introduktionsforløb og kan se eller gense oplysningerne.

Det sparer tid på grund af mindre behov for oplæring, spørgsmål og gentagelser. Og det fastholder personale, da evalueringer fra andre on-boarding forløb viser, at personalet synes, det er en rar start på jobbet og sejt at kunne fremvise bevis på en god arbejdsplads til venner og familie.

Guiden hjælper med onboarding af de mange nye som skal læres op. Via gruppe-beskeder i appen kan testcenter Horsens også sende daglige informationer til poderne.

Onboardingsforløbene anvendes flere steder i Region Midtjylland. Bl.a. På Medicinsk Sengeafsnit, Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme, AUH, hvor guiden hjælper med en imødekommende indkørsel af nyansatte sygeplejersker.

Hvor er løsningen implementeret
Covid-19-testcenter Horsens, Skejby og Randers

Kontaktoplysninger
Emento – Ann Dupont, ann@emento.dk, 31 42 36 87
Sundhedskatalog-Automatisering

2.8 RoOS – Trifork Ressource- og Opgavestyring

Kort beskrivelse af løsning
Trifork Ressource- & Opgavestyring (RoOS) er et effektivt Ressource- og Opgavestyringssystem, udviklet specielt til danske sygehusafdelinger. Med RoOS digitaliseres den mundtlige og skriftlige opgaveoverlevering. Systemet giver bedre og mere smidige arbejdsgange blandt sundhedspersonalet via lydløs digital kommunikation på pc og mobile enheder.

Løsningen er særligt velegnet til ambulatorier, hvor der er et stort patientflow og høj grad af opgavekoordinering.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
De mest åbenlyse fordele for brugerne af Trifork RoOS er overblik over aktuelle opgaver, effektiv kommunikation og færre forstyrrelser i en travl hverdag.

Trifork RoOS er et stærkt redskab til at strukturere kommunikation på sygehusafdelinger, udnytte ressourcerne og i sidste ende levere bedre service til patienterne. Det er væk med papirlister og ressourcetunge arbejdsgange, som lægger unødigt beslag på personalets tid. Tid, der nu kan bruges på mere værdiskabende aktiviteter for og med patienterne.

Har en sygeplejerske akut brug for en læge til at udføre en opgave ved en patient, opretter hun med det samme opgaven i RoOS. Opgaven dukker op hos relevante læger/roller, og kan accepteres af den, der er tættest på og har tid. Det resulterer i bedre opgaveflow og mindre ventetid for patienterne på afdelingen.
Lægen kan på sin smartphone hurtigt danne sig et overblik over aktuelle opgaver og beskeder på sin personlige arbejdsliste, løbende markere status på opgaverne eller tage ekstra opgaver fra kolleger, som er mere belastede.

Hvor er løsningen implementeret
RoOS anvendes på ambulatorier og sengeafsnit på OUH Odense og OUH Svendborg – løsningen skal integreres til EPJ SYD. Reference: Tidl. ledende lægesekretær Helle Eriksen eller produktforvalter Eva Lund

Kontaktoplysninger
Trifork – Niels Chr. Søndergaard Johansen, njo@trifork.com, 29 13 61 62
Sundhedskatalog-Automatisering

2.9 Columna VitalShare + Columna Flow

Kort beskrivelse af løsning
Fuldt automatiseret opsamling af data fra medicoteknisk udstyr på alle landets hospitaler – koblet med just-in-time allokering/alarmering af plejepersonale og andre faggrupper, samt brug af AI til rettidige indgreb og indsats.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
VitalShare kombineret med Flow vil frigive betydelig arbejdstid blandt sygeplejersker og andet plejepersonale, som i dag manuelt overvåger medicoteknisk udstyr og overfører målinger til fx journalen (EPJ).

Automatisering af denne overvågning og registrering, vil ydermere reducere risikoen for fejlregistreringer og dermed øge patientsikkerheden, samt sikre rettidig allokering af plejepersonalet, netop når det er påkrævet; i modsætning til at man i dag ofte er afhængig af rutinemæssige manuelle tilsyn og -overvågning af patienterne.

I relation til Covid-19 opnås endvidere en enklere, mindre tidskrævende overvågning af isolationspatienter, med betydelig reduceret smitterisiko for personalet der skal overvåge og tilse isolationspatienter.

Automatiseret registrering af målinger fra medicoudstyr (VitalShare alene)
– Frigør medarbejdertid brugt på manuel registrering
– Øger patientsikkerheden da fejlregistreringer reduceres, og dataopdateringen sker ’real-time’
– Reducerer smitterisiko og understøtter isolationsstuer, med automatiseret dataregistrering uden behov for at træde ind på isolationsstuer (COVID-19)
– Intelligent overvågning af patienter via sensorer (fx sensorer, der kontinuert (24/7) måler patientens leje/position/hældning), som igen øger patientsikkerhed og frigør medarbejdertid

Kobling af VitalShare til Flow og AI vil derudover give…
– Automatiseret og just-in-time allokering/alarmering af plejepersonale eller andre faggrupper ifm. fx målinger uden for ’normal-spektret’ for patienten eller gen-påfyldning af forbrugsstoffer (medicin i pumper, væsker i drops mv.)
– AI på opsamlet data vil kunne nyttiggøres til at spotte trends og tidlige tegn, og derigennem automatisere og sikre både lean og rettidig udførelse af opgaver til plejepersonalet

Hvor er løsningen implementeret
VitalShare er i dag implementeret (stand-alone) på alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland, samt Region Stockholm (Sverige), samt flere hunderede hospitaler globalt.

Flow er i dag implementeret (stand-alone) på alle hospitaler i Danmark, samt adskillige hospitaler globalt.

Kontaktoplysninger
Systematic A/S – Henrik Rasmussen, account director, Henrik.rosenberg.rasmussen@systematic.com, 41 99 07 51

Sundhedskatalog-Beslutningsstøtteværktøjer

3. BESLUTNINGSVÆRKTØJER

3.1 Kodningsassistent

Kort beskrivelse af løsning
På basis af klinisk tekst:
– at foreslå koder – baseret på AI-modeller trænet ontologier som SNOMED CT og ICD-10
– at gøre opmærksom på mangler i journaltekst – baseret på medicinske vidensressourcer som f.eks. lægehåndbogen
– at foreslå forbedringer af kodebaseret på eksisterende koderegelværk
komme med tips og forslag baseret på eksisterende koderegelværk og vidensressourcer
– at automatisk opdaterer koder i EPJ systemer ved hjælp af dybe integrationer systemerne imellem

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Kodning er dels en tidskrævende opgave for brugeren, dels anvendes der meget tid på kontrol af koderne.

Erfaringstal fra Norge, der formentligt kan overføres til Danmark, om end der endnu ikke er foretaget nogen formel undersøgelse:
– 36% af journalnotaterne er fejlkodede
– 800.000 timers lægetid om året går til kontrol af koder

Hvor er løsningen implementeret
Igangværende udviklingsinnovationssamarbejde med 3 afdelinger på Aarhus Universitetshospital, samt hospitaler i Norge og Sverige.

Dette er et udviklingsprojekt, der forventes at nå et produktionsklart stadie ultimo 2022.

Kontaktoplysninger
Omilon A/S – Søren Gershøj, salesdirector, soren.gershoj@omilon.com, 31 37 42 00
Sundhedskatalog-Beslutningsstøtteværktøjer

3.2 IncidentShare SMS-til-Video

Kort beskrivelse af løsning
Etablerer hurtigt videoforbindelse fra smartphone uden app. Meget brugervenlig – kræver ingen oplæring.

Browserbaseret – kræver ingen software/hardware. Dvs. lynhurtig implementering.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Video fungerer som beslutningsstøtte og sikrer optimal ressourceallokering. F.eks. når en hændelse nedskaleres således at der ikke sendes ambulance spares arbejdskraft.

Sikrer kvalitet i forståelsen og dermed tidligt i behandlingen.

Specialiserede kompetencer kan bidrage fra distancen og udnyttes på tværs af landet.

Hvor er løsningen implementeret
Region Nordjylland: AMK og lægevagt, Region Syddanmark: AMK, lægevagt, Region Sjælland: Holbæk sygehus, Drammen: Legevakt, Vestre Viken HF: AMK

Kontaktoplysninger
Incendium A/S – info@incendium.dk, 71 99 03 96
Sundhedskatalog-Beslutningsstøtteværktøjer

3.3 Edison™ AI Orchestrator (AIO)

Kort beskrivelse af løsning
AIO is a Workflow Management System that determines what algorithms should be called upon for different exam-types, age groups and other set of configurable rules. Seamlessly integrated with AI algorithms from GE´s Marketplace where new algorithms are validated and incorporated thru robust processes.

Furthermore, we have a program to ingest existing AI of your liking into the Orchestrator. Connected with your GE PACS and RIS system or any RIS/PACS on the market to ensure that the benefits from the power of AI ends up and add values directly in the in the workflows for your clinicians.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
A structured way to introduce various AI algorithms into your respectively workflows, saves money and resourcing to implement and maintain.

For clinical staff AI assist to significantly reduce cognitive overload, fatigue, and burnout via a uniform and seamless integration directly in the existing reading workflows.

AIO brings a growing marketplace of AI algorithms where you can try and buy to make an informed decision before investing. Each Algorithm has its unique value with the common goal to improve the life of our patients and support our professionals.

Hvor er løsningen implementeret
Our AI Orchestrator comes today with our Centricty PACS and Word class Vender Neutral Archive (VNA) platform and widely spread at our global installed base. Beginning of next year, we will launch the platform as a vendor neutral offering to everyone.

Kontaktoplysninger
CGI in partnership with GE Healthcare – brian.fangel@cgi.com
Sundhedskatalog-Beslutningsstøtteværktøjer

3.4 Command Centre Software Platform

Kort beskrivelse af løsning
The Command Centre Software Platform is a suite of clinical apps that enable constant optimization of patient care in real time.

The software apps called ”Tiles” pull information directly from existing Hospital Information systems such as EMR, RIS, Staffing etc. and apply advanced analytics including AI and Machine learning to present actionable insights in real time.

Tiles are web based and can be accessed from electronic devices such as laptops, computers, tablets and phones provided that they are connected to the health system’s firewall.

Tiles span many topics including capacity management, staffing, imaging optimization, discharge planning, clinical deterioration, risks of harm, and much more.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
In practice, the Tiles are used both clinically and operationally. Ward based clinicians use the Tiles in their daily practices to prioritize, predict and coordinate day to day activities such as discharge planning.

The Tiles can also be used by central departments such as Bed Management, Logistics, Radiology, and Labs to prioritize workload and support proactive decision making.

As a result, the Command Centre has been proven to show improvements in length of stay, compliance to guidelines and collaboration between teams.

Tiles also save time. Tiles bring information and insights to the surface and reduce time caregivers spend digging through IT systems for the information they need. Tiles also keep the care team synchronized so they don’t waste time on miscommunication and misalignment.

Hvor er løsningen implementeret
The Command Centre solution is used in 290 hospitals across UK, Netherlands, Canada and US.

Kontaktoplysninger
CGI in partnership with GE Healthcare – Vice President Healthcare, CGI, brian.fangel@cgi.com, GE Command Centre Europe lead, Esther.ocrah@ge.com eller GE Command Centre Commercial Leader, Stephen.Verdi@ge.com
Sundhedskatalog-Beslutningsstøtteværktøjer

3.5 OPUS Vagtplan + OTP (Organisationstilpasset planlægning)

Kort beskrivelse af løsning
OPUS Vagtplan er fundamentet for at udbetale korrekt løn for medarbejderne. OPT er næste generation af planlægning og indeholder blandt andet mulighederne for benyttelse af AI og mulighed for samarbejde på tværs af organisationer og Regioner. Planlægning på flerårige horisonter m.m.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
OPUS Vagtplan i samarbejde med OTP vil give et komplet overblik over kompetencer i Regionen.
Det giver mulighed for at arbejde på tværs af flere områder.

OTP giver samtidig mulighed for at konfigurere en AI komponent, til at foretage automatisering/optimering af planlægning.

– Takket være overblik og automatik kan ressourcer bruges mere effektivt. Både i vagtplanlægningen, i arbejdet med kerneopgaver og i kommunikationen med medarbejderne
– Integration til lønløsning sikrer, at lønnen bliver beregnet korrekt – uden dobbeltregistreringer
– Medarbejderne kan nemt ønske og bytte vagter til gavn for balancen mellem arbejde og privatliv, hvilket resulterer i højere arbejdsglæde

Hvor er løsningen implementeret
OPUS Vagtplan er implementeret i Region Sjælland samt cirka 70% af Kommunerne (herunder Københavns Kommune med 60.000 medarbejder). OTP er under udvikling i samarbejde med Region Sjælland og ligger pt. som en POC. Forventes i drift i version 1 i 2022.

Kontaktoplysninger
KMD – jfg@kmd.dk eller Lep@kmd.dk
Sundhedskatalog-Beslutningsstøtteværktøjer

3.6 KMD OPUS Personale

Kort beskrivelse af løsning
KMD OPUS Personale er fundamentet for at udbetale korrekt løn til medarbejderne. OPUS Vagtplan og OTP er tæt integreret med KMD OPUS Personale. Dette betyder at man opnår en stor automatiseringsgrad og sikrer at løn afvikles, rapporteres og optimeres.

Samarbejdet med OPUS VP gør at alle statistikker vedrørende nærvær og fravær synliggøres på tværs af hele organisationen. Det er derfor muligt at optimere og synliggøre hvor der evt. er problemer.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
KMD OPUS Personale sikrer korrekt løn til tiden. Hver måned skal lønnen tikke ind korrekt og rettidigt, med de rette løntrin og tillæg, og i sikker overensstemmelse med blandt andet lovgivning, overenskomster og lokalaftaler.

Med KMD Opus Personale får I tilmed en ekstra fleksibilitet i lønbehandlingen. I stedet for aconto-udbetalinger kan I simulere, køre og afslutte en lønsagsbehandling når som helst på måneden.

Tilsammen giver det mindre pres op til den periodiske lønkørsel og færre rettelser efterfølgende.

Hvor er løsningen implementeret
KMD OPUS Personal er implementeret i Region Sjælland samt cirka 70% af Kommunerne. (herunder Københavns Kommune med 60.000 medarbejdere).

Kontaktoplysninger
KMD – jfg@kmd.dk eller Lep@kmd.dk
Sundhedskatalog-Beslutningsstøtteværktøjer

3.7 DATA-platform

Kort beskrivelse af løsning
KMDs dataplatform er sammensat af en række komponenter, styret af KMD IDM og dynamiske roller.
Denne kombination samt løsningens adgang til organisationsdata, brugerdata og medarbejderdata, gør at platformen giver mulighed for at foretage analyser på tværs af systemer og organisation.

Platformen giver således mulighed for forskellige analyser på tværs, visualiseringer at data fra forskellige kilder, Machine Learning/AI, alt sammen pakket ind i en sikkerhedsstruktur der gør at DATA er beskyttet.

Løsningen kan kombineres med KMD IOT og vil yderligere kunne give information fra fysiske komponenter

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Løsningen giver mulighed for en lettere integration af løsninger, deling af DATA og kan derved understøtte den enkelte medarbejder med information, overblik, styring og genbrug af DATA.

Hvor er løsningen implementeret
Løsningen er bygget som en infrastruktur løsning internt i KMD. Løsningen er modnet og klar til produktion og vil blive anvendt til ca. 90 kunder.

Samme løsning kan stilles til rådighed for Regionerne og være en særdeles attraktivt erstatning/supplement til fragmenterede, dyre og komplekse BI-løsninger.

Kontaktoplysninger
KMD – jfg@kmd.dk eller Lep@kmd.dk
Sundhedskatalog-Beslutningsstøtteværktøjer

3.8 Learning & Talent Management Løsning

Kort beskrivelse af løsning
Det er en social læringsplatform og talent management-løsning, der giver medarbejderne lyst til at dele viden med hinanden og lære nyt – helt uafhængigt af, om de arbejder på desktop, tablet eller smartphone.

Løsningen giver en 360 graders understøttelse af læring, videndeling og medarbejderudvikling. Konkret i form af bl.a.:

– Online-fora til faglige netværk til videndeling
– Digital læring til hurtig onboarding af nye medarbejdere
– Komplet kompetence-overblik og automatiseret udrulning af læring ved skift til nye arbejdsopgaver

Ledelsen kan derved sikre høj grad af compliance (Bl.a. ved obligatoriske kurser) og dokumentation heraf, samt sikre bedre trivsel igennem løbende faglig udvikling, som medarbejderne også selv kan tage initiativ til. Fysiske kurser kan i vidt omfang erstattes af virtuelle tilbud.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Løsningen tilbyder bl.a. målrettede læringspakker for de relevante medarbejdere helt automatisk og baseret på deres arbejdsopgaver/kompetencer.

Ved hjælp af ganske få administratorer eller fagpersoner har i derved mulighed for at sikre, at den nyeste viden og best practise hurtigt formidles til de relevante faglige profiler på tværs af en kompleks organisation.

Løsningen understøtter bl.a. effektivisering gennem:
– Større indsigt: Medarbejderne får let ved at finde kollegaer med ekspertviden, dele best practice og udvikle ny viden sammen.
– Medarbejdere får hurtig adgang til e-learning, virtuelle møderum og faglige fællesskaber på tværs af organisationen.
– Lettere søgning af den viden eller kollega-kompetence der er brug for her og nu.
– Mere værdi: Lettelse af t kursusadministration, udrulning af e-læring og jeres transportbudget.

Hvor er løsningen implementeret
Region Sjællands Koncern IT, Statens Campus-løsning (Via Økonomistyrelsen), Private virksomheder

Kontaktoplysninger
KMD – jfg@kmd.dk eller Lep@kmd.dk
Sundhedskatalog-Beslutningsstøtteværktøjer

3.9 Sundheds-AI

Kort beskrivelse af løsning
Løsningens AI (og underlæggende IOT platform) har klinisk valideret algoritmer fra 5 års træning i Finland.
AI kan analysere ”død” journal tekst, skema data og data fra hjemmemonitoreringsenheder.

AI kan analysere alle parametre, men 50 parametre er klinisk valideret fra Finland f.eks. smerte, dehydrering, ADL, livskvalitet, diabetes, hjertesvigt, vitale livstegn, etc.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Løsningen har flere arbejdskraftbesparende use cases.

Løsningens AI leverer beslutningsstøtte til personalet, så uerfarne sygeplejersker kan opnå samme niveau som en sygeplejerske med 20 års erfaring.

Løsningens AI kan forudse og anbefale handlinger til hjemmesygeplesken, så akutte indlæggelser reduceres med 50%.

Hvor er løsningen implementeret
Atea Finland har udrullet løsningen til 10 hospitaler og 25 kommuner

Kontaktoplysninger
ATEA – Per Madsen, per.madsen@atea.dk, 30 78 08 40
Sundhedskatalog-Beslutningsstøtteværktøjer

3.10 Health Educator

Kort beskrivelse af løsning
Health Educator er udviklet i samarbejde med Herlev Hospital. Health Educator uddanner sundhedspersonalet via let tilgængelige visuelle narrativer. Eksempelvis hvordan personalet skal håndtere nedre hygiejne og alle situationer i forbindelse med ved kateterpleje.

Health Educator er således en Train The Trainer applikation, der kontinuerligt skal sikre, at alle processer i plejen håndteres korrekt.

Health Educator kan anvendes indenfor alle kliniske procedurer, hvor hurtig, let forståelig og let tilgængelig information gør en forskel i en travl hverdag for både ufaglært og faglært sundhedspersonale, med mange skiftende opgaver.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Når hospitalerne har borgere indlagt, er det essentielt for udkommet af behandlingen, at borgerne efterfølgende plejes korrekt. Sker det ikke, står hospitalerne med problemet – og omkostningerne – når borgerne må indlægges igen.

Med Health Educator styrkes kvaliteten i opgavevaretagelsen, mens antallet af genindlæggelser samtidigt falder.

Hvor er løsningen implementeret
Opstart med Herlev Hospital, Gentofte Kommune og Rudersdal Kommune Q1 2022. Reference: Ledende Oversygeplejerske Kirsten Rud.

Health Educator er udviklet på baggrund af en velafprøvet og forskningsbaret løsning, Safe Delivery App, der uddanner fødselshjælpere og sundhedspersonale. Safe Delivery App anvendes i dag mere end 40 lande, herunder på 2000 kliniker i Indien.

Kontaktoplysninger
Visikon – Anders Nejsum, CEO, anders@visikon.com, 29 91 04 35

Sundhedskatalog-Kontakt

4. KONTAKT OG VEJLEDNING

4.1 Digitalt Tilsyn

Kort beskrivelse af løsning
Løsningen er en infrarød sensor, der hænger på væggen. Sensoren kan monitorere hændelser eller mangel på samme, fx: fald, ligger i seng, sidder på i seng, sover uroligt, høje lyde, flere på stuen, ikke kommet tilbage fra toilet.

Alarmerne sendes til en app på medarbejdermobilen (og oversigtstavlen i personale/vagtstuen), så personalet hurtigt kan afgøre om en alarm er kritisk (fald) eller mindre kritisk (sover uroligt, ligger i seng), og vurdere hvorvidt et besøg på stuen/værelset er nødvendigt.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Hospital – Pandemiløsning: personalet kan monitorere covidsmittede uden at skulle direkte ind på stuen. Der spares 5-10 min. pr. besøg med tøjskifte og iførelse af værnemidler og færre personale kan monitorere flere patienter.

Hospital – Faldalarm: til borgere, som er i risikogruppen for fald. Det fleste fald sker ved udtræden af sengen og sensoren alarmer personalet, hvis en borger har prøvet at komme ud. Ydermere kan borgere kalde på hjælp. Tidsbesparelsen ved assistance ved fald og omkostning på ca. 92.000 DKK til en hofte operation.

Hjemmepleje/sygepleje – Kritiske hændelser som fald og nattetilsyn vha. sensoren. Løsningen har potentiale til at begrænse nattebesøg for nattevagten. Tidsbesparelsen er ca. 30-60 min. i transport pr. elimineret besøg.

Plejehjem – især reduceres behovet for nattevagtsressourcer, da en enkelt nattevagt kan følge kritiske hændelser på alle værelser via løsningen. Derudover vågner 9/10 ældre ved de natlige kig-ind på stuen, hvor man tjekker, om alt er ok. Dette medvirker til uoplagte borgere grundet manglende nattesøvn samt reduktion i nattevandringer. Frigørelse af ca. 2 fuldtidsstillinger på nattevagt pr. 100 borgere.

Hvor er løsningen implementeret
Atea Norge har implementeret løsningen i 6.000 rum.
Atea DK har tre kunder i lanceringsprogrammet, bl.a. Region Nord.

Kontaktoplysninger
ATEA – Lars Hjort Reuter, lars.hjordt.reuter@atea.dk, 30 78 15 80
Sundhedskatalog-Kontakt

4.2 Forebyggende Træning med AI

Kort beskrivelse af løsning
Løsningens AI screener borgerne og definere et træningsprogram på mobilen / tablet, som løbende tilpasses (f.eks. hver 2. uge), så borgeren få flere træningssessioner.

Det opbygger muskelmasse og er forebyggende mod fald og inaktivitet. Borgerne oplever en opblomstring, når de f.eks. inden for 4-8 uger kan øge deres gåture fra 5 min. til 45 min.

Borgeren bliver meget mere selvhjulpne og begynder selv at kunne handle, tag bussen og andre aktiviteter hvor de før var passive.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Aflastning af sundhedsvæsenet – Borger som bliver motiveret og træner mere har færre fald og operationer (knæ, hofte, etc.). Besparelse er færre gentræningsforløb fordi der trænes inden skaden sker.

Hvor er løsningen implementeret
Atea Norge og Danmark har udrullet løsningen til 94% af alle Danske Kommune.

Kontaktoplysninger
KMD – Per Madsen, per.madsen@atea.dk, 30 78 08 40
Sundhedskatalog-Kontakt

4.3 Digital forløbsguide

Kort beskrivelse af løsning
Den digitale forløbsguide gives til patient eller borger via en app. Evalueringer viser, at rette information givet på rette og relevante tid, (video, tekst, grafik etc.) mindsker ulighed i sundhed, øger health literacy og er brugbart for alle aldre.

Materialet er lavet af personalet. Det sikrer faglighed og øger genkendelighed og tryghed.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Trygge, velinformerede patienter og borgere har mindre behov for fysisk kontakt og møder med personalet.

Der foregår struktureret kommunikation via appen, ligesom personalet kan følge og måle på, brugerens udbytte af informationsmaterialet. Patienten/borgeren møder forberedt og evt. fastende op, det giver færre aflysninger af bl.a. operationer og møder. Ligesom præ- og post-operative samtaler kan aflyses, fordi patienten er betrygget og informeret via appen.

Hvor er løsningen implementeret
Ementos digitale forløbsguide er bl.a. indført til patienter i Region Midtjylland. Løsningen er evalueret for tragtbrystpatienter og gravide/nybagte familier.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby giver forældre til børn og unge med ADHD/ADD, autisme, tics og Tourettes psykoedukation via appen.

I kommunal regi har Københavns Kommune tilbudt appen til misbrugere i behandling på Center for Rusmiddelbehandling. Ligesom knæ- og hoftepatienter får et tværsektorielt digitalt genoptrænings forløb i et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital og Hillerød Kommune. Fysioterapeuterne har erfaret, at patienter, der har fået en digital forløbsguide, har et bedre rekonvalescens forløb.

Den digitale forløbsguide styrker patienten/borgeren og gør det muligt at løfte ansvar for egen sundhed på en tryg og sikker måde – uanset patientens/borgerens personlige, sociale og kognitive udgangspunkt. Det mindsker ulighed i sundhed og reducerer patienternes behov for at kontakte sundhedsvæsenet.

Kontaktoplysninger
Emento – Ann Dupont, ann@emento.dk, 31 42 36 87
Sundhedskatalog-Kontakt

4.4 Mit FORLØB

Kort beskrivelse af løsning
MIT FORLØB® er en let tilgængelig digitalt støttende løsning for patienter og pårørende, der står overfor en behandling på hospitalet.

Løsningen øger patienttilfredsheden og inddragelsen i eget forløb og frigør personale ressourcer.
MIT FORLØB® anvender målrettede visuelle narrativer og er med til at forberede patienterne grundigt til deres behandling og samtidig reducere bekymring og nervøsitet for patienterne før, under og efter et hospitalsforløb.

MIT FORLØB® understøtter behandling i eget hjem og færre besøg på hospitalet og kan deles med de pårørende.

Indholdet i MIT FORLØB® er udviklet i samarbejde med kliniske specialister, og indholdet konfigureres til den enkelte afdeling, således at patienterne får relevant information om det, de kommer til at møde på deres hospital.

Hvordan er løsningen med til at understøtte arbejdskraftsbesparing?
Med MIT FORLØB® uddannes borgeren gennem app’en om alle de vigtigste og relevante ting, de skal vide eller gøre i forbindelse med en operation – både før, under og efter indlæggelsen.

MIT FORLØB® har gennem de seneste års anvendelse på mange forskellige afdelinger i Danmark vist sig at kunne:
– frigøre personaleressourcer (tid) til brug ved informering og uddannelse af patienter
– reducere patientfremmøder i ambulatoriet
– reducere i antal ikke planlagte postoperative telefonkontakter
– understøtte tidlig udskrivelse
– reducere aflysninger pga. manglende faste
– opnå øget sammenhæng i patientforløbene via et fælles sprog mellem patient og klinikere, samt internt i afdelingen på tværs af kliniske faggrupper

Hvor er løsningen implementeret
MIT FORLØB® er pt. implementeret på mere 20 afdelinger fordelt på 14 danske hospitaler. Mit Forløb er senest blevet præsenteret på officielt statsbesøg i Berlin. Referencer: Kirsten Rud, Ledende Oversygeplejerske, Urologi, Peter Karl Jacobsen, Overlæge, Hjertemedicin, Bjarke Lund Sørensen, Overlæge, Obstetrik, Helle Krogshøj Hansen, Sygeplejerske, Ortopædkirurgi.

Kontaktoplysninger
Visikon – Anders Nejsum, CEO, anders@visikon.com, 29 91 04 35 eller Martin Vesterby, CMO, martin@visikon.com, 25 13 72 03