Juridisk udvalg

Vær med til at sikre vores juridiske rammevilkår og få viden og netværk med hjem. Kontakt Sven Petersen, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

Udvalgets formål

Juridisk Udvalg skal virke for, at IT-Branchens medlemmer sikres de bedst mulige juridiske rammer og forretningsmæssige vilkår.

Faste aktiviteter

 • At varetage IT-branchens synspunkter ift. juridiske spørgsmål af generel eller bred betydning for medlemsvirksomhederne.
 • Aktiv påvirkning af lovgivningsprocessen og rammevilkår ved afgivelse af høringssvar og repræsentation i lovforberedende kommissioner og udvalg samt i øvrigt at forholde sig til lobbyarbejde og relevant lovregulering.
 • Arbejde for sikring af afbalancerede aftalevilkår mellem leverandører og kunder, særligt inden for det offentlige område.
 • At have fokus på ulovlige og åbenbart urimelige udbud.
 • At bidrage til fortolkning af/optimering af regler og procedurer vedrørende offentlige udbud og information til medlemsvirksomhederne om samme.
 • Repræsentation i og bistand til relevante juridiske fora med sagkundskab.
 • Initiere udarbejdelsen af standardvilkår og modelaftaler
 • At afgive udtalelser om god branchepraksis på foranledning af ITB’s ledelse.
 • At bistå ITB i forhold til medier og offentlighed i forhold af juridisk karakter.
 • At følge lovudviklingen nationalt og i fællesskabsregi med henblik på løbende at holde medlemsvirksomhederne orienteret om relevante IT-retlige problemstillinger.
 • Afholdelse af gå-hjem-møder om relevante juridiske emner.

Årets indsatsområder

 • Aktivt følge, påvirke og vejlede om processen med den videre indarbejdelse af persondataforordningen i Danmark herunder søge at udvirke en begrænsning af Datatilsynets fortolkning af de 4 essentielle garantier.
 • Afholdelse af mindst et større arrangement om persondataforordningen i 2019 med det sigte at yde konkret rådgivning til medlemsvirksomhederne om indgåelse af databehandleraftaler og aktivt søge indflydelse på debatten om brugen af revisionserklæringer.
 • Aktivt følge Network Information Security direktivet (NIS) og dets indarbejdelse i Danmark og herunder vurdere behov for at søge at påvirke processen og debatten herom særligt ud fra et retssikkerhedssynspunkt.
 • Deltage i den fortsatte dialog med SKI og KOMBIT om udarbejdelse af markedskonforme IT kontrakter.
 • Aktivt følge, påvirke og vejlede i brugen af den  nye statslig driftskontrakt (K04).
 • Arrangere møder om aktuelle IT-kontraktretsspørgsmål herunder særligt persondataforordningen.
 • Godkende og lancere IT-Branchens nye standardkontrakter.

Hvem er med i udvalget?

 • Ulrich Ramm, Fujitsu – Formand
 • Anne Ermose, MICROSOFT Danmark
 • Catja Baltser, NNIT
 • Henriette Degn, CGI Danmark
 • Hannah Knust, Oracle Danmark
 • Jacob Rønne, SAS Institute
 • Jette Valentin Winberg, Hewlett-Packard Enterprise
 • Kent Josephsen, GlobalConnect
 • Kristian Øhrstrøm, Konica Minolta Business Solutions Denmark
 • Anne-Lykke Mau, KMD A/S
 • Sven Petersen, Dansk Erhverv – Udvalgssekretær

Hvordan deltager jeg?
Du er velkommen til at kontakte Sven Petersen, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.