Juridisk udvalg

Vær med til at sikre vores juridiske rammevilkår og få viden og netværk med hjem. Kontakt Sven Petersen, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

Udvalgets formål

Juridisk Udvalg skal virke for, at IT-Branchens medlemmer sikres de bedst mulige juridiske rammer og forretningsmæssige vilkår.

Faste aktiviteter

 • At varetage IT-branchens synspunkter ift. juridiske spørgsmål af generel eller bred betydning for medlemsvirksomhederne.
 • Aktiv påvirkning af lovgivningsprocessen, samt de rammevilkår, der gælder for medlemsvirksomhederne ved afgivelse af høringssvar og repræsentation i lovforberedende kommissioner og udvalg, samt i øvrigt at forholde sig til lobbyarbejde og relevant lovregulering.
 • Arbejde for sikring af afbalancerede aftalevilkår mellem leverandører og kunder, særligt inden for det offentlige område.
 • At have fokus på ulovlige og åbenbart urimelige udbud.
 • At bidrage til fortolkning af/optimering af regler og procedurer vedrørende offentlige udbud og information til medlemsvirksomhederne om samme.
 • Repræsentation i og bistand til relevante juridiske fora med sagkundskab, herunder bl.a. Voldgiftsinstituttet.
 • Initiere udarbejdelsen af standardvilkår og modelaftaler til brug for medlemsvirksomhederne.
 • At afgive udtalelser om god branchepraksis på foranledning af IT-Branchens ledelse.
 • At bistå IT-Branchen i forhold til medier og offentlighed i forhold af juridisk karakter.
 • At følge lovudviklingen nationalt og i EU-regi med henblik på løbende at holde medlemsvirksomhederne orienteret om relevante IT-retlige problemstillinger.
 • Afholdelse af gå-hjem-møder om relevante juridiske emner.
 • Intervention i principielle sager med relevans for IT-Branchen.

Årets indsatsområder

 • Aktivt følge, påvirke og vejlede om processen med den videre indarbejdelse af persondataforordningen i Danmark.
 • Vejledning af medlemsvirksomheder ved:
  • Afholdelse af et større arrangement/seminar om hovedpunkter i den IT-kontrakt, herunder specifikation af ydelsen, implementeringsprojekt, serviceniveauer, ansvarsforhold, GDPR og kontraktstyring.
  • Afholdelse af et arrangement om indgåelse af databehandleraftaler, herunder særligt tilsyn med databehandlere og underdatabehandlere.
 • Aktivt følge Network Information Security direktivet (NIS) og dets indarbejdelse i Danmark og herunder vurdere behov for at søge at påvirke processen og debatten herom, særligt ud fra et retssikkerhedssynspunkt.
 • Deltage i den fortsatte dialog med SKI og KOMBIT om udarbejdelse af markedskonforme it-kontrakter.
 • Aktivt følge, påvirke og vejlede i brugen af den  nye statslig driftskontrakt (K04).
 • Godkende IT-Branchens nye standardkontrakter.

Hvem er med i udvalget?

 • Ulrich Ramm, Fujitsu – Formand
 • Catja Baltser, NNIT
 • Charlotte Mozart Ernst, Netcompany
 • Fozia Jabbar, MICROSOFT Danmark
 • Hannah Knust, Oracle Danmark
 • Henriette Degn, CGI Danmark
 • Henrik Hoyer, Huawei Technologies
 • Jette Valentin Winberg, Hewlett-Packard Enterprise
 • Kristian Øhrstrøm, Konica Minolta Business Solutions Denmark
 • Lars Damgaard, Approxima
 • Nanna Glinvad, GlobalConnect
 • Palle Skaarup, Atea A/S
 • Sune Albert, KMD A/S
 • Sven Petersen, Dansk Erhverv – Udvalgssekretær

Hvordan deltager jeg?
Du er velkommen til at kontakte Sven Petersen, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.