Udvalgets formål

Juridisk Udvalg skal virke for, at IT-Branchens medlemmer sikres de bedst mulige juridiske rammer og forretningsmæssige vilkår.

Faste aktiviteter

 • At varetage IT-branchens synspunkter ift. juridiske spørgsmål af generel eller bred betydning for medlemsvirksomhederne.
 • Aktiv påvirkning af lovgivningsprocessen og rammevilkår ved afgivelse af høringssvar og repræsentation i lovforberedende kommissioner og udvalg samt i øvrigt at forholde sig til lobbyarbejde og relevant lovregulering.
 • Arbejde for sikring af afbalancerede aftalevilkår mellem leverandører og kunder, særligt inden for det offentlige område.
 • At have fokus på ulovlige og åbenbart urimelige udbud.
 • At bidrage til fortolkning af/optimering af regler og procedurer vedrørende offentlige udbud og information til medlemsvirksomhederne om samme.
 • Repræsentation i og bistand til relevante juridiske fora med sagkundskab.
 • Initiere udarbejdelsen af standardvilkår og modelaftaler
 • At afgive udtalelser om god branchepraksis på foranledning af ITB’s ledelse.
 • At bistå ITB i forhold til medier og offentlighed i forhold af juridisk karakter.
 • At følge lovudviklingen nationalt og i fællesskabsregi med henblik på løbende at holde medlemsvirksomhederne orienteret om relevante IT-retlige problemstillinger.
 • Afholdelse af gå-hjem-møder om relevante juridiske emner.

Årets indsatsområder

 • Aktivt følge, påvirke og vejlede om processen med den videre indarbejdelse af persondataforordningen i Danmark herunder søge at udvirke en begrænsning af Datatilsynets fortolkning af de 4 essentielle garantier.
 • Afholdelse af mindst et større arrangement om persondataforordningen i 2019 med det sigte at yde konkret rådgivning til medlemsvirksomhederne om indgåelse af databehandleraftaler og aktivt søge indflydelse på debatten om brugen af revisionserklæringer.
 • Aktivt følge Network Information Security direktivet (NIS) og dets indarbejdelse i Danmark og herunder vurdere behov for at søge at påvirke processen og debatten herom særligt ud fra et retssikkerhedssynspunkt.
 • Deltage i den fortsatte dialog med SKI og KOMBIT om udarbejdelse af markedskonforme IT kontrakter.
 • Aktivt følge, påvirke og vejlede i brugen af den  nye statslig driftskontrakt (K04).
 • Arrangere møder om aktuelle IT-kontraktretsspørgsmål herunder særligt persondataforordningen.
 • Godkende og lancere IT-Branchens nye standardkontrakter.

Hvem er med i udvalget?

 • Ulrich Ramm, Fujitsu – Formand
 • Anne Ermose, MICROSOFT Danmark
 • Catja Baltser, NNIT
 • Henriette Degn, CGI Danmark
 • Hannah Knust, Oracle Danmark
 • Jacob Rønne, SAS Institute
 • Jette Valentin Winberg, Hewlett-Packard Enterprise
 • Kent Josephsen, GlobalConnect
 • Kristian Øhrstrøm, Konica Minolta Business Solutions Denmark
 • Mark Ostersen, KMD A/S
 • Sven Petersen, Dansk Erhverv – Udvalgssekretær

Hvordan deltager jeg?
Du er velkommen til at kontakte Sven Petersen, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.