Samfundet bliver i stigende grad afhængig af den digitale infrastruktur.

Både privat, i arbejdslivet og i kontakten med det offentlige er der brug for og en forventning om, at man alle steder og til alle tider ”kan komme på”. Det kræver massive investeringer fra telesektorens side. Men rammerne for branchens investeringer er ikke optimale, og investeringerne er ikke på højde med tidligere. 

Udfordring
Branchen investerer årligt omkring 6 mia. i den løbende udbygning af infrastrukturen. Det tal har imidlertid tidligere ligget langt højere, og der er derfor brug for gennem et nyt bredt teleforlig at skabe stabile og gode rammevilkår, der styrker vilkårene for branchens investeringer.

Teleforliget skal genbefæste principperne om teknologineutralitet og en markedsdrevet udbygning. Det sidste har vi de seneste år set brud på, hvilket har skabt stor usikkerhed i et marked, der i forvejen er præget af hård konkurrence. Et nyt teleforlig og nye telepolitiske mål bør konsolideres som en overligger, en ”grundlov”, som andre tiltag der påvirker telebranchen bør holdes op imod.

Branchen er blevet pålagt store byrder af hensyn til bl.a. sikkerhed mv. til skade for investeringerne i infrastrukturen. Derfor vil IT-Branchen også arbejde for at de milliarder af kroner, som staten får i kassen når teleselskaberne byder på frekvensauktioner, går tilbage til sektoren.

Sund konkurrence har sikret danskerne adgang til bredbånd med stadigt stigende hastigheder. Men nu opstår lokale de facto monopoler på fibermarkedet. Hvis man som forbruger ønsker ultrahurtigt bredbånd, har man typisk ingen valgfrihed, men kun én mulig udbyder. Der er brug for tiltag, der bryder de lokale fibermonopoler og sikrer sund konkurrence. Det er hverken realistisk eller samfundsfundsøkonomisk ansvarligt at opbygge flere parallelle fibernet i hele Danmark.


Indsats 2017

  • Nyt teleforlig. ITB vil arbejde for et teleforlig der bygger sig på de telepolitiske grundprincipper om en markedsdreven og teknologineutral udvikling. Forliget skal især styrke rammevilkårene for branchens investeringer. Samtidigt skal teleforliget og de telepolitiske ambitioner være den overligger, der sikrer, at sektoren ikke til skade for investeringerne i infrastrukturen, pålægges byrder, der er uforholdsmæssige, ikke proportionale eller hvis værdi er utilstrækkeligt dokumenterede f.eks. af hensyn til sikkerheden.​
     
  • Frekvensmidler tilbage til sektoren.  ITB vil arbejde for, at de mia. beløb, som sektoren betaler for frekvenstilladelser føres tilbage til sektoren f.eks. når denne pålægges at løfte samfundsforpligtelser, der ikke ellers ville være udført (eksempelvis logning), eller som kunne fremme en positiv udvikling i sektoren, f.eks. i form af indførelsen af en mærkningsordning til mobiltelefoner og medfinansiering af mobilmaster og anden passiv infrastruktur.
     
  • Konkurrence på fiber. ITB vil i samarbejde med Dansk Erhverv etablere en indsats for, at de lokale fibermonopoler brydes.

 

Du er her