Forretningsorden IT-Branchen Region Fyn

Vedtaget af ITB Regional Udvalg Fyn 28/3 2017

Godkendt af IT-Branchens forretningsudvalg på FU møde 19/4 2017

 

Forretningsorden ITB Region Fyn, del 1

Baggrund: Foreningen IT Fyn er marts 2017 opløst på ekstraordinær generalforsamling, med samtidig beslutning om at foreningens aktiviteter videreføres i IT-Branchen, hvortil også medlemmer og formue er overført.

 Aktiviteterne inkl. forpligtelser videreføres i ITB under navnet ”ITB Region Fyn”.

Der oprettes et udvalg jf. ITBs vedtægter §16 benævnt ”ITB Regional udvalg Fyn”

ITB Region Fyn afholder et Årsmøde, hvor medlemmer til ITB Regional udvalg Fyn vælges

Af ITB Regional udvalg Fyns midte vælges formand, næstformand og budgetansvarlig.

Formanden skal jf. ITBs vedtægter (også) godkendes af IT-Branchens Hovedbestyrelse. Indtil dette er sket, er formanden konstitueret.

 Nedenstående forretningsorden er gældende for ITB Region Fyn. Sidst i dokumentet følger bestemmelserne om en særlig overgangsordning i 2017-2018.

 

Vedtægter for IT-Branchen har forrang for Forretningsorden for ITB Region Fyn.

 

Forretningsorden for ITB Region Fyn

§1 Formål: ITB Region Fyn skal udvikle og støtte op om ITBs lokale aktiviteter på Fyn, så der skabes regionale netværk og events, til gavn for medlemmerne lokalt og netværket med resten af landet. ITB Region Fyn er særlig tiltænkt at være for de af ITBs medlemmer, der har aktiviteter samt ansatte på Fyn, men ethvert ITB-medlem kan deltage.

§2 Valg: Valgbar til ITB Regional udvalg Fyn er medlemmer af IT-Branchen med aktivitet samt ansatte på Fyn. Det er ikke et krav, at medlemmets hovedsæde er på Fyn.

 

§3 ITB Regional udvalg Fyn

ITB Region Fyns daglige ledelse varetages af ITB Regional udvalg Fyn der består af ni medlemmer valgt på ITB Region Fyns Årsmøde.

Udvalgets medlemmer vælges for to år ad gangen, således at fire er på valg i ulige år, og fem er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted.

ITB Regions Fyns Årsmøde har mulighed for at ændre udvalgets størrelse til syv medlemmer fra normalt ni.

Besluttes det på ITB Region Fyns Årsmøde, at udvalget skal bestå af syv medlemmer, fastholdes valget af to suppleanter på Årsmødet. Dermed sikres kontinuiteten i udvalgets arbejde. Afgår et udvalgsmedlem i utide, indtræder den suppleant, der har flest stemmer, for den resterende del af valgperioden.

Vælger Årsmødet at udvide udvalget til ni medlemmer, er valget af suppleanter på Årsmødet ikke en nødvendighed, men op til Årsmødets vurdering.

Udvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand og en budgetansvarlig. Udvalget skal varetage IT-Branchens interesser på Fyn.

Styregruppens opgaver er bl.a.

at fastlægge ITB Region Fyns overordnede strategi

at igangsætte temagrupper og projekter

at koordinere aktiviteter på Fyn såvel internt som i forhold til eksterne aktiviteter og aktører.

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Udvalgsmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når fire udvalgsmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Der føres beslutningsreferat fra udvalgsmøderne, som godkendes skriftligt af formand eller næstformand samt et udvalgsmedlem i forening. Udvalget træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst fire på årsmødet valgte udvalgsmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den konstituerede formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 

Forretningsorden ITB Region Fyn, del 2

§4 Valgproces og konstituering

ITB Region Fyn inviterer til et Årsmøde, hvor medlemmerne af udvalget vælges. Årsmødet afholdes hvert år inden udgangen af april, med følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere

Gennemgang af årets aktiviteter og resultater

Indkomne forslag

Valg af medlemmer til ITB Regional udvalg Fyn

Valg af udvalgsmedlemmer (fire i ulige år og fem i lige år).

Evt. to suppleanter (for ét år).

Eventuelt

Der indkaldes til ITB Region Fyn Årsmøde efter udvalgets beslutning via elektroniske medier med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt forslag fra udvalget.  Sager og forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til behandling, må forelægges udvalget skriftligt senest 14 dage før ITB Region Fyn Årsmødet. Enhver beslutning afgøres ved simpel stemmeflerhed af de angivne stemmer. Hvert medlem har kun én stemme, og der kan stemmes ved fuldmagt; dog kan intet medlem afgive mere end to stemmer ved fuldmagt foruden sin egen. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre nogen forlanger skriftlig afstemning. I tilfælde af skriftlig afstemning om valg til udvalget skal der på stemmesedlen anføres det antal kandidater, der skal vælges. Udvalget kan beslutte, at en eller flere afstemninger kan foregå elektronisk forud for ITB Region Fyn Årsmødet. Herved ændres det pågældende dagsordenpunkt på Årsmødet fra et valg til en fremlæggelse af afstemningsresultatet.

De, der opnår flest stemmer, er herefter valgt. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Over forhandlingerne på Årsmødet optages et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft med hensyn til det på ITB Region Fyn Årsmødet passerede.

§ 5 Dagligt samarbejde

Formand, næstformand og yderligere et udvalgsmedlem i forening kan handle på udvalgets vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse. Dispositioner skal forelægges førstkommende udvalgsmøde til godkendelse.

§6 Økonomi og sekretariat: ITB Regional udvalg Fyn udvalg anvises af ITB fra 2018 et årligt rammebeløb, svarende til op til 10 % af kontingentindtægterne fra medlemmer med hovedsæde på Fyn.

Disse midler kan udvalget råde over til brug for møder, events og kampagner, der understøtter formålet. Herunder også Årsmøde og udvalgsmøder.
 

Uforbrugte midler kan ikke overføres mellem regnskabsår.

Sekretariatet bemandes med én medarbejder lokalansat på Fyn, hvorved der opnormeres i forhold til den hidtidige bemanding. Bemandingen vil løbende blive afstemt aktuelle behov, koordineret med ITBs økonomiske og strategiske rammer.

Aktiviteter og økonomi vedr. ITB Region Fyn indgår som en integreret del af ITBs alm. budget og regnskab.

§7 Ikrafttrædelse:

Forretningsordenen for ITB Region Fyn godkendes af ITBs forretningsudvalg, som også kan foreslå ændringer heri.

 

Forretningsorden ITB Region Fyn, del 3

Særlig 2 årig overgangsordning

I en 2 årig overgangsperiode tilbydes en særlig overgangsordning, som alene er gældende for de virksomheder, organisationer og personer, der 1. april 2017 var medlem af IT Fyn, uden allerede at være medlem af ITB. For disse er aftalt, at medlemskabet af ITB i er baseret på samme kontingentmodel, som var gældende i IT Fyn i 2017. For alle øvrige medlemmer, der måtte blive medlem af ITB sidenhen og engagere sig i ITB Region Fyn, gælder alm. ITB medlemsbetingelser.

Overgangsordningen gælder fra 1. april 2017 og ophører 31. marts 2019, hvorefter medlemskabet fortsættes på normale ITB-vilkår. Fra 1. april 2019 kan medlemmer, der kvalificerer sig til ITBs indslusningsordning, eks. kan gøre brug af denne.

Det bemærkes, at indslusningsordningen i 2017 er 2. årig og giver medlemmer med under 25 ansatte rabat på 50-70 % første år, og 25-40 % andet år, sammenlignet med ITB normalkontingent.

For offentlige organisationer gælder særligt, at kontingentet beregnes på baggrund af det samlede antal ansatte, der primært beskæftiger sig med IT-drift, IT-udvikling og IT-projektledelse. For øvrige medlemmer beregnes kontingentet jf. ITBs normale retningslinjer.

I perioden 1. april 2017- 31. marts 2019 gælder for medlemmer omfattet af overgangsordningen, at der ikke i medlemskabet er indeholdt ITBs normale basismedlemskab af Dansk Erhverv, og ej heller er adgang til Dansk Erhverv events samt rådgivningsydelser.

Øvrige medlemstilbud, services samt vilkår er identiske med ITBs alm. tilbud og vilkår.

Ethvert medlem, der er omfattet af overgangsordningen, kan når som helst i overgangsperioden overfor ITB tilkendegive ønske om at opgradere til alm. ITB medlemskab. Dette kan f.eks. være motiveret af et ønske om at få adgang til de rådgivningsydelser og services, som er indeholdt i ITBs Dansk Erhverv-medlemspakke.

Økonomi
Vedr. økonomi er aftalt, at ITB Regional udvalg Fyn i 2017 råder over en restformue, som opgøres ved overgangen til ITB. I 2018 og frem stiller ITB et beløb til rådighed for ITB Region Fyn, svarende til op til 10 % af kontingentindtægterne fra medlemmer med hovedsæde på Fyn.

 

 

 

Du er her