Udvalgets hovedformål:

Juridisk Udvalg skal virke for at IT branchens medlemmer sikres de bedst mulige juridiske rammer og forretningsmæssige vilkår .

Faste aktiviteter

 • At varetage IT-branchens synspunkter i forhold til juridiske spørgsmål af generel eller bred betydning for medlemsvirksomhederne.
 • Aktiv påvirkning af lovgivningsprocessen samt de rammevilkår, der gælder for medlemsvirksomhe-derne ved afgivelse af høringssvar og repræsentation i lovforberedende kommissioner og udvalg samt i øvrigt at forholde sig til lobbyarbejde og relevant lovregulering
 • Arbejde for sikring af afbalancerede aftalevilkår mellem leverandører og kunder, særligt inden for det offentlige område.
 • At have fokus på ulovlige og åbenbart urimelige udbud.
 • At bidrage til fortolkning af/optimering af regler og procedurer vedrørende offentlige udbud og in-formation til medlemsvirksomhederne om samme.
 • Repræsentation i og bistand til relevante juridiske fora med sagkundskab, herunder bl.a. Voldgiftsin-stituttet 
 • Initiere udarbejdelsen af standardvilkår og modelaftaler til brug for Medlemsvirksomhederne.
 • At afgive udtalelser om god branchepraksis på foranledning af ITB’s ledelse.
 • At bistå ITB i forhold til medier og offentlighed i forhold af juridisk karakter.
 • At følge lovudviklingen nationalt og i fællesskabsregi med henblik på løbende at holde medlemsvirk-somhederne orienteret om relevante IT-retlige problemstillinger.
 • Afholdelse af gå-hjem-møder om relevante juridiske emner
 • Intervention i principielle sager med relevans for IT-branchen.

Årets indsatsområder

 1. Lancering af vejledningen til standard driftsaftale etableret i samarbejde med Dansk IT, Danske IT-advokater og professor Henrik Udsen (som opmand). Lanceringen skal ske i samarbejde med Dansk IT.
 2. Aktivt følge, påvirke og vejlede om processen med indarbejdelsen af persondataforordningen i Danmark.
 3. Samarbejde med ITB´s Sikkerhedsudvalg om persondataforordningen og dens indarbejdelse i Danmark i den fælles etablerede taskforce.
 4. Afholdelse af mindst et større arrangement om persondataforordningen i 2018 med det sig-te at yde konkret rådgivning til medlemsvirksomhederne og aktivt søge indflydelse på debatten om indarbejdelsen af persondataforordningen
 5. Aktivt følge Network Information Security direktivet (NIS) og dets indarbejdelse i Danmark og herunder vurdere behov for at søge at påvirke processen og debatten herom særligt ud fra et retssikkerhedssynspunkt.
 6. Deltage i den fortsatte dialog med SKI og KOMBIT om udarbejdelse af markedskonforme IT kontrakter.
 7. Deltage i en dialog med Digitaliseringsstyrelsen om en ny statslig driftskontrakt (den måske kommende K04).
 8. Arrangere møder om aktuelle IT-kontraktretsspørgsmål herunder særligt persondatafor-ordningen.
 9. Godkende og lancere ITB´s nye standardkontrakter.

Hvem er med i udvalget?

 • Ulrich Ramm, Fujitsu - Formand
 • Anne Ermose, MICROSOFT Danmark
 • Catja Baltser, NNIT
 • Henriette Degn, CGI Danmark
 • Hannah Knust, Oracle Danmark
 • Jacob Rønne, SAS Institute
 • Jette Valentin Winberg, Hewlett-Packard Enterprise
 • Kent Josephsen, GlobalConnect
 • Kristian Øhrstrøm, Konica Minolta Business Solutions Denmark
 • Mark Ostersen, KMD A/S
 • Sven Petersen, Dansk Erhverv – Udvalgssekretær

Hvordan deltager jeg?
Du er velkommen til at kontakte Sven Petersen, svp@itb.dk, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.
 

Du er her